Как да променя адреса си?

Как да променя адреса си?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да променя адреса си?

Как да променя адреса си?
 
Постоянният ми адрес е населено място в България, където съм вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната ми карта, задграничния паспорт и други официални документи.
 
Настоящият ми адрес е мястото, на което пребивавам (мястото където живея – например, ако съм студент, моят настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавам).
 
Двата адреса може да съвпадат. При декларирането на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в общината, аз имам право да извършвам в същата всички действия, които иначе би ми се наложило да осъществя в общината ми по постоянен адрес (да получавам кореспонденцията си, да гласувам по настоящ адрес след подадено заявление).
 
Важно! Въпреки предимствата, които ми дава регистрацията на настоящ адрес, аз не мога да го използвам за издаване на шофьорска книжка.
 
Как да променя постоянния си адрес?
Нося със себе си:
 
Документ за самоличност.
Удостоверение за раждане.
Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (д-р за наем например).
Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.
Може да не ми поискат всички тези документи:
 
За адресната ми регистрация, ако съм в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или съм негов съпруг/съпруга, не са необходими документите по т. 3 и т.4., но тогава следва да представя Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт).
Ако сменям постоянния си адрес в рамките на едно населено място са достатъчни документите по т. 1, 4, 5, но препоръчително е да се презастраховам и да се снабдя с всички тях за безпроблемната и бърза промяна на постоянния ми адрес.
 Как?
 
1. Отивам в общината/кметството в избраното от мен ново населено място или район.
 
2. Закупувам си на място и попълвам лично документите и ги предавам в съответното гише. Може и друг да го направо вместо мен, но трябва да съм го упълномощил предварително с нотариално заверено изрично пълномощно. Документите, които трябва да се предадат са:
 
Заявление за изпълнение на услугата;
Заявление за смяна на постоянен адрес.
3. При поискване, показвам и предавам съответните предварително подготвени от мен документи.
 
4. Получавам удостоверението си за постоянен адрес.
 
5. С него, до 30 дни след промяната на постоянния си адрес, отивам до съответното РПУ за смяна на личната карта. Но само когато промяната в постоянния ми адрес касае друго населено място, длъжен съм да сменя и шофьорската си книжка. В противен случай ще заплатя глоба в размер от 20 до 150 лв.
 
Как да променя настоящия си адрес?
 
Нося със себе си:
 
Документ за самоличност.
Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например);
Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.
Как?
1. Отивам в общината/кметството в избраното от мен ново населено място или район.
 
2. Закупувам си на място и попълвам лично документите и ги предавам в съответното гише. Може и друг да го направо вместо мен, но трябва да съм го упълномощил предварително с нотариално заверено пълномощно или да съм му дал нотариално заверена декларация. Документите, които трябва да се прададат са: 
 
Заявление за изпълнение на услугата;
Заявление за смяна на настоящ адрес.
3. При поискване, показвам и/или предавам съответните предварително подготвени от мен документи.
 
При промяна на настоящия адрес съм длъжен да заявя това в срок от 30 дни пред кмета на общината, района, кметството или на определени от тях длъжностни лица, където живея, иначе ме грози глоба от 50 до 300 лв.
 
Всички образци мога да закупя от съответното място в общините.
 
Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен или настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от два пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. Ако жилището обитаваме само роднини, е възможно броят на лицата да надвиши три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават това жилище.
 
Ако живея в чужбина, мога да заявя български постоянен и настоящ адрес в консулските служби на съответната държава.
Как да променя адреса си?
Как да променя адреса си?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg