Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?

Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?

 
Имам фирма и потенциален инвеститор, който иска да стане мой съдружник и да получи дружествен дял от фирмата ми срещу инвестицията си. Какво обаче представлява продажбата на дружествен дял?
 
Какво е дружественият дял?
Дружественият дял е частта от капитала, с която участвам във фирма (ООД или ЕООД). Така ако участвам в ООД с капитал 100 лева заедно с още двама съдружници, ще трябва да разделим капитала на части – например 10 дяла по 10 лева всеки от тях. При учредяване на фирмата всеки от нас ще участва с определен дружествен дял например:
 
Аз – 5 дяла по 10 лева, или общо 50 лева;
 
Мария – 2 дяла по 10 лева, или общо 20 лева;
 
Иван – 3 дяла по 10 лева, или общо 30 лева.
 
Както ООД, така и ЕООД са дружества с ограничена отговорност, но в ООД участват двама или повече съдружници, а ЕООД е еднолично – то има един-единствен собственик на капитала. Въпреки това, когато учредявам сам ЕООД, също мога да разделя капитала на дялове. По този начин ще мога по-лесно да продам дружествен дял, ако в бъдеще реша, че искам да имам съдружник и да преобразувам своето ЕООД в ООД.
 
Продажба на дялове от ООД
Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Мога да прехвърля дела си на друг съдружник свободно, а на трети лица – при спазване на някои допълнителни изисквания. Ето и различните хипотези на продажба на дял от ООД:
 
1)   Напускане на съдружник
 
Продавам дяла си от ООД на друг свой съдружник и напускам ООД. Дялът на моя съдружник, който купува, се уголемява.
Продавам дяла си на трето лице и напускам ООД, а на мое място постъпва третото лице като нов съдружник.
2)   Преразпределение на дяловете
 
Продавам само част от дружествения си дял на трето лице и оставам съдружник в ООД, но с по-малък дял. Купувачът постъпва като нов съдружник в ООД.
Продавам само част от дружествения си дял и оставам съдружник в ООД, но с по-малък дял. Купувачът на продадената част е друг мой съдружник. Неговият дял се уголемява съответно.
3)   Продажба на фирма
 
Всички мои съдружници във фирмата ми продават дяловете си. Ставам едноличен собственик на целия капитал на фирмата, която се преобразува в ЕООД.
Всички съдружници във фирмата продаваме дяловете си на трето лице. То става едноличен собственик на целия капитал, а фирмата се преобразува в ЕООД.
Продажба на дялове от ЕООД
Продавам част от дяловете от собственото си ЕООД на друго лице, което става мой съдружник. Фирмата се преобразува в ООД.
Продавам всички дружествени дялове от собственото си ЕООД на друго лице, което става новият едноличен собственик на капитала на моята фирма.
Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?
Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg