Как да направя дарение? (договор за дарение)

Как да направя дарение? (договор за дарение)

  • English
  • Български
  • Русский

Как да направя дарение? (договор за дарение)

Как да направя дарение? (договор за дарение)

 
Искам да изразя благодарност или признателност на мой близък роднина или на приятел, или пък има повод, при който, според българската традиция, се правят дарове, като например рожден ден, сватба, кръщене или освещване на жилище. Във всички тези случаи, когато реша да подаря една движима вещ или имот, ще трябва да сключа договор за дарение. Следващият материал има за цел да ме запознае с основните правила при сключване на такъв договор.
 
Дарение се прави в случаите, в които аз, като дарител, искам безвъзмездно да прехвърля правото на собственост върху една вещ на друго лице, без да очаквам конкретно негово поведение в замяна. Подаряването на една вещ изисква, освен моето съгласие като дарител, и съгласието на надарения, защото никой не може да бъде надарен против собствената му воля.
 
Кой може да бъде надарен?
Всяко лице – физическо или юридическо, може да бъде надарено, необходимо е само да изрази своето съгласие с дарението, за да произведе тази сделка правно действие.
 
Когато се прави дарение на лице, което не е навършило 14 години, се изисква съгласието на негов родител или друг законен представител.
Когато се прави дарение на лице, което е навършило 14 години, но не е навършило 18 години, се изисква съгласието на надарения, както и съгласието на негов родител или друг закоен представител. Когато предмет на дарението е дребна вещ за задоволяване текущите нужди на детето, като например учебно пособие или дреха, не е необходимо съгласието на родителите.
Когато се прави дарение на юридическо лице, се изисква съгласието на оправомощен представител на това лице.
Кой може да дарява?
Само пълнолетно лице, което не е ограничено в правото си да се разпорежда със свое имущество. Дарение, направено от лице, което не е навършило 18 години, е нищожно.
Когато се прави дарение на политическа партия, дарителят задължително трябва да бъде физическо лице, което е разкрило самоличността си.
 
Как да направя дарение? (договор за дарение)
Как да направя дарение? (договор за дарение)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg