Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция

Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция

 • English
 • Български
 • Русский

Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция

Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? (Реституция)

 
Наследих земеделска земя. Впоследствие установявам, че тази земя  попада в режима на преустройството на частната земеделска собственост през социализма у нас, т. е. била е кооперирана. Наследодателят ми е бил частен собственик на земята, която след приемане на Закона за трудовата поземлена собственост през 1946 г. (отменен през 1997 г.) е била национализирана, т.е. отчуждена в полза на държавата  Разполагам с актуално удостоверение за наследници. Възниква въпросът – как да възстановя правото на собственост?
 
С приетия през 1991 г. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) се дава възможност на гражданите да възстановят частното си притежаване върху земеделските земи. Така бившите собственици могат да възстановят в пълен размер собствеността на притежаваната от тях земеделска земя.
 
В чия полза се възстановява правото на собственост?
Лицата,  в полза на които се възстановява правото на собственост, са бившите собственици или техните наследници на земеделските земи, които са притежавали преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства (ТКЗС).
 
В 17 месечен срок собствениците или техните наследници могат да подадат заявление за въстановяване на право на собственост върху земеделска земя. Този срок се счита от влизане на ЗСПЗЗ в сила, т.е. до 01.08.1992 г.  
 
При пропускане на срока, какъвто е моят случай, мога да установя правото си на собственост единствено като се обърна към съда и  предявя установителен иск срещу съответната общинска служба по земеделие по общия исков ред. Трябва да приложа писмени доказателства, с които да удостоверя подлежащите на доказване факти (нотариален акт за собственост на земеделска земя, вписвания в счетоводни книги, официални документи и други.) 
 
Как се удостоверява право на собственост?  
За да докажа правото си на собственост, необходимо е да разполагам с някой от  следните документи за собственост: 
 • нотариален акт;
 • делбен протокол;
 • протокол на трудовокооперативно земеделско стопанство;
 • данни от емлячния регистър;
 • молба-декларация за членство в трудовокооперативно земеделско стопанство;с
 • счетоводна книга за заплащане на рента;
 • протокол и решение за оземляване;
 • други писмени доказателства по Закона за трудовата поземлена собственост от 1946 г. и правилника за неговото приложение.
Важно! С писмени декларации и свидетелски показания не мога да доказвам правото си на собственост върху земеделска земя. 
 
Кой е компетентният съд, който ще разгледа делото? Трябва да предявя установителния си иск пред районния съд по местонахождението на земеделската земя. Ако цената на иска е над 50 000 лв, тогава компетентния съд, който ще разгледа делото е съответния окръжен съд. 
 
Мога да обжалвам решението на съда в 14 – дневен срок  пред съответния окръжен или апелативен съд. (Ако на първа инстанция делото се разглежда от районен съд, то втората инстанция ще бъде окръжен, а когато първа инстанция е окръжният съд, то въззивната е съответния апелативен съд).
 
Важно е да знам, че решението на втората инстанция също подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд. Трябва да подам жалбата чрез съда, който е постановил решението в едномесечен срок.
 
В какви граници ще ми се възстанови собствеността?
Решението на съда  възстановява правото на собственост върху земеделските земи в старите им реални граници, а там, където те не съществуват – в нови граници, съобразно плана на земеразделяне.  
 
В случайче собствеността на земята ми не може да бъде възстановена в реални граници, трябва да получа обезщетение с равностойни земи от държавния или общинския поземлен фонд или с поименни компесационни бонове.  
 
Въвод във владение – как се случва?
Последната фаза по възстановяване на собствеността е въвеждането ми във владение на имота. Извършва се от длъжностно лице от общинската служба по земеделие. Необходимо е да присъствам, т.к. съм собственик, но мога да упълномощя и друго лице, което да ме представлява. Съставя се протокол. 
 
Добре е да знам, че като собственик или ползвател  на земеделска земя трябва да подам декларация по образец в общинска служба по местонахождение на имота, в която да посоча формата на стопанисване и начина на ползване на земите. 
 
Общинска служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи, които се обявяват в кметството или в сградата на съответната общинската служба по земеделие.  
Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция
Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg