Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?

Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?

  • English
  • Български
  • Русский

Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?

Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?

 
Лизингът има своите особености, които го различават от другите инструменти за финансиране, но освен своите традиционни особености има и такива, които възникват в процеса на договаряне и са от решаващо значение за мен.
 
Общи условия се обявяват в помещенията, до които клиентите имат достъп, а по възможност и в електронен вид. Аз трябва да се запозная с тези условия и да ги прочета внимателно. Те трябва да са формулирани ясно и разбираемо и ако на мен са ми необходими допълнителни разяснения, имам право да ги получа. Ако общите условия съдържат уговорки, които ме поставят в неравностойно положение като страна по договора, то те губят силата си. Ако ме изправят пред съд за тяхното неизпълнение, мога да направя възражение на база на основанието, че противоречат на българското право и съдът ще откаже да приложи неравноправната клауза.
 
Определяне на лихвата в договора ми
Трябва да внимавам и да проверя дали в договора лихвата ми е фиксирана, защото ако не е, това дава възможност на лизинговата компания да покачва лихвата. Ако лихвения процент се променя, в договора трябва да е упоменато колко често може да се променя и при какви условия. Евентуалната промяна на лихвеният процент пряко рефлектира върху месечните ми погасителни вноски и оттам върху общата цена на кредита.
 
При покупката на автомобил на лизинг аз трябва да знам, че ако искам да ползвам автомобила извън България, то трябва да имам пълномощно в писмен вид. Лизингодателят може да изисква да съм със сключена застраховка Пълно автокаско за чужбина, застраховка ,Зелена карта и други, каквито сметне за необходими. Тези изисквания могат да бъдат записани като клаузи в договора и ако са отбелязани там, аз трябва подробно да се запозная с тях.
 
Лизинговият договор трябва да съдържа срок на доставка на автомобила. Аз имам право, ако не получа автомобила на уговорената дата и срок, да разваля договора. Съответно имам право на обезщетение по общите правила. Ако съм платил на лизингодателя авансови вноски за автомобила, то при забава на доставката на автомобила той трябва да ми ги върне.
 
Ако получа автомобила в състояние, което не отговаря на  уговорените изисквания, то аз имам право да изисквам поправянето на щетите, намаляване на цената или дори разваляне на договора, както и във всички тези случаи да получа обезщетение. Примерно ние сме се разбрали за чисто нов автомобил, който работи без забележки и няма външни недостатъци. В този случай сключваме договор за лизинг на такъв автомобил, но впоследствие аз получавам автомобил с определени външни забележки. В зависимост от степента на недостатъците аз мога да се възползвам от някоя от трите възможности, които законът ми дава.
 
Прекратяване на договора
Договорът може да бъде прекратен предсрочно. В този случай, страната инициирала предсрочното му прекратяване следва да обезщети другата страна. Ако лизингодателят прекрати договора, трябва да поеме разликата, ако аз сключи нов договор за лизинг с него. Ако аз прекратя договора, трябва да обезщетя моя лизингодател освен ако в момента на прекратяването лихвеният процент не е фиксиран. Договорът може да се прекратява с едностранно писмено предизвестие но се дължи  обезщетение.
 
NB! Малко вероятно е лизинговото дружество да фалира особено когато то е голямо или е част от някоя банка и т.н, но има и много малки фирми, които предоставят автомобили на лизинг и там вероятността за фалит е по-голяма. Обикновено в лизинговите договори няма клауза за това какво се случва при евентуално изпадане в несъстоятелност на лизингодателя. Лизинговият ми автомобил все още е собственост на моя лизингодател и служи за обезпечение на неговите кредитори. В момента, в който бъде наложен запор на автомобила, аз го губя. Същото важи, когато не се стига до фалит, но има изпълнителни дела срещу моя лизингодател. За жалост в лизинговите договори по принцип няма клауза, която да ме обезпечава при такъв сценарий затова трябва внимателно да избирам с коя лизингова компания ще сключа договор.
Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?
Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg