Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване

  • English
  • Български
  • Русский

Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване

Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване

 

Какво означава това право?

    Това е възможност да се увеличи обема в широчина (пристрояване) или във височина (надстрояване) на вече съществуваща постройка, която не е лична собственост. Така човек ще стана собственик на пристроените и/или надстроените самостоятелни обекти. Обектът е самостоятелен строеж или реална част от строеж, който има наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор.

    Човек може да пристроява и надстроява, дори и да не е собственик на сградата, но собственикът й трябва да  учреди право на пристрояване/надстрояване. Тоест, когато в  полза на човекът бъде учредено такова право, той ще може:

  • да стане собственик на новопостроеното от него;
  • да използва чуждата земя, когато е необходимо да ползва постройката (надстроения обект, например етаж) – например за нуждите на строителството, когато складира материали и техника, както и за нуждите на ползването на вече изградената постройката или етаж, когато преминава през чуждата земя;
  • да надстроява или пристроява вече съществуваща сграда в съответствие с утвърдения инвестиционен проект на сградата;
  • да придобие в собственост прилежащите на построеното (надстроеното) зимнични и тавански помещения;
  • да придобие срещу заплащане собственост и на идеална част от общите части на сградата, съответни на стойността на това, което е надстроил (пристроил);
  • да стане носител на съответна част от правото на строеж или правото на собственост върху земята (в зависимост от големината на етажа или пристройката).

    Всеки е задължен да заплати определена цена, ако правото на надстрояване и/или пристрояване е учредено възмездно. Но разходите не приключват дотук – ще трябва да се отстранят повредите, които е причинил, когато е строил. Възможно е да се предвиди изграждането на допълнителни общи помещения, от които да се ползват всички собственици на сградата. Тогава разходите се разделят между всички. Обикновено това следва да се уреди в договора за учредяване на право на пристрояване и/или настрояване, но ако не е уговорено, тези задължения за заплащане на разходите все пак ще възникнат на извън договорно основание и този, който пристроява или надстроява ще има право да ги търси.

Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg