КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?

  • English
  • Български
  • Русский

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?
 
Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са например: обида; клевета; лека телесна повреда; кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини.
 
Кога се подава частна тъжба?
 
Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок до 6 месеца от узнаването за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия
 
Как се подава тъжбата ?
 
Тъжбата задължително трябва да бъде писмена, с данни за подателя и този, срещу когото се подава. В нея трябва да изложите характера на престъплението, начина, по който са Ви причинени вреди, времето и мястото на извършване на престъплението и да я подпишете.
 
Частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно с копие от нея и писмените доказателства за подсъдимия, като се дължи и държавна такса в размер на 12 лева.
 
Тъжбата следва да подадете на „Регистратура”, където върху Вашия екземпляр ще бъде поставен входящ номер.
 
Какво се случва по-нататък?
 
В образуваното дело по частна тъжба Вие осъществявате изцяло ролята на обвинител (тук прокурор не участва) и не можете да бъдете свидетел. Имате всички права на страна в производството - да се запознате с делото и да направите необходимите извлечения; да представите доказателства; да участвате в съдебното производство; да правите искания, бележки и възражения; да обжалвате актовете на съда, които накърняват Вашите права и законни интереси,
Имате право и да искате съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, с които сами не можете да се снабдите.
 
Неявяването Ви на делото без уважителни причини води до прекратяването му.
 
Частната жалба завършва с произнасянето на присъда. В много случаи обаче пострадалият може да постигне спогодба с подсъдимия преди приключване на делото. Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време.
 
Заедно с частната тъжба и в рамките на наказателното производство може да се предяви и граждански иск. НЕ МОЖЕ обаче да се предяви едновременно и отделен граждански иск, защото престъплението първо трябва да бъде доказано преди да се присъди обезщетение за претъпени вреди.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg