Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?

Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?

  • English
  • Български
  • Русский

Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?

Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?

 
Когато видя хубава кола, която бих желал да притежавам, но ми е трудно да събера толкова много пари накуп, мога да сключа договор за лизинг. Чрез този договор мога да си закупя желаната кола, дори да нямам нужните пари в момента. На пръв поглед това изглежда много добре, но при лизинга има лихва и моята покупка се оскъпява. Това не е всичко – лизингът крие и други важни особености, които трябва да имам предвид преди да пристъпя към него.
 
За да получа желаната от мен кола на лизинг, аз сключвам договор за лизинг с дружество-лизингодател (банка или друго). Моят лизингодател трябва да е лицензирано дружество – да отговаря на предвидените от закона критерии и да е получило лицензия от Българската народна банка. Дружеството-лизингодател купува колата, плаща цялата цена за нея, а аз съобразно подписания договор между нас, започвам да изплащам лизинговите вноски и получавам правото да използвам колата, но тя все още не е “моя”. В края на договорния период мога да получа възможността да придобия собствеността върху колата.
 
Предмет на лизинга са вещи, които могат да бъдат използвани по предназначение многократно, какъвто е автомобилът, било то лека кола или товарен камион. При лизинга няма ограничение по отношение на срока. Договор за лизинг се сключва и за движими и за недвижими вещи (офис сгради, магазини, къщи, апартаменти и т.н), но практиката за отдаване на недвижими вещи на лизинг не е толкова популярна.
 
 Лизингът крие рискове и е важно да зная за особеностите му, които го отличават от останалите видове договори:
 
1. При продажба на автомобил на лизингрискът от случайно погиване или повреждане на вещта е за моя сметка като лизингополучател, независимо че аз не съм собственик на вещта. В този случай, когато съм взел кола на лизинг, аз съм длъжен да се грижа за нея и всички възникнали щети по нея (като одраскване, щети от ПТП, повреждане на части на автомобила, кражба и други) са за моя сметка, ако не съм сключил автокаско или нямам гаранция от производителя. Всички разходи като застрахователни премии, данъци, разходи по поддръжка и употребяване на вещта са за моя сметка. Моят лизингодател не може да ме задължи при кого да застраховам автомобила си. Аз имам правото свободно да избера най-изгодната за мен оферта.
 
2. С договор за лизинг не се прехвърля собственост, а се предоставя само правото на ползване върху съответната вещ в този случай автомобил. Обикновено правото на собственост се прехвърля след изплащането на последната лизингова вноска. Лизинговите вноски се облагат с лихва, която се определя от лизингодателя и това представлява неговата печалба от сделката. Има и случаи, в които правото на собственост може да се прехвърли и в момента на сключването на договора между мен и моят лизингодател, но това не настъпва по силата на самото лизингово споразумение, а се случва въз основа на допълнителен продажбен договор т.е. в такава ситуация аз трябва да се договоря с лизингодателя ми допълнително.
 
Важно! Трябва да внимавам и да проверя дали в договора лихвата ми е фиксирана, защото ако не е, това дава възможност на лизинговата компания да вдига лихвата. Ако лихвеният процент се променя, в договора трябва да е упоменато колко често може да се случва това и при какви условия. Евентуалната промяна на лихвения процент пряко рефлектира върху месечните ми погасителни вноски и от там върху общата цена на кредита.
 
3. Необходимо е аз като лизингополучател (в ролята на физическо или юридическо лице) да имам постоянен адрес-седалище в Република България, договорът за лизинг и всичките му приложения да бъдат нотариално заверени и договорът да бъде вписан в Централния регистър на особените залози. Това ще даде право на лизингодателя ми при неизпълнение от моя страна по лизинговите вноски, т.е. ако не си плащам, да може да си върне автомобила и да подаде заявление до Районен съд за стартиране на заповедно производство срещу мен. Обикновено в такива случаи се издава и запис на заповед.
 
4. За да се направи реална преценка дали мога като клиент да си изплащам вноските по лизинга, аз попълвам анкетна карта за имуществено състояние и спрямо мен се извършва проверка в кредитния регистър на кредитната ми история, изисква се и удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела срещу мен и удостоверение за несъстоятелност, ако представлявам търговско юридическо лице. 
 
Имам право да се откажа от договора за лизинг в срок от 14 дни, считано от датата на подписване на договора без да дължа обезщетение или неустойка, като трябва да върна автомобила и да заплатя съответните лихви.
Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?
Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg