Какви са изискванията към строежите?

Какви са изискванията към строежите?

  • English
  • Български
  • Русский

Какви са изискванията към строежите?

Строежи са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения и др. Според българския съд това строителство се характеризира като комплексно мероприятие, тъй като е съставено и включва различни елементи - жилищно изграждане, пътища, благоустройствени зони, междублокови пространства, комуникации и др., включително и площи за озеленяване като част от строителството. Съдът също така постановява, че раздробяването на иначе единното във функционално и устройствено отношение инвестиционно предложение на части, издаването на строителни разрешения за отделни подобекти на комплексен инвестиционен проект, представлява форма на заобикаляне на закона с цел избягване прилагането именно на изискванията по специалните закони и на разпоредбите чл. 169, ал. 1 ЗУТ. Определянето на един обект като строеж се обуславя от наличието на данни за трайна промяна в субстанцията на земята или на сградата, в зависимост от изграждането му, а не от вида на материалите от които е изграден. Обекти, изпълнени върху бетонова основа, с тухли с прикрепяне към основа, представляват строеж. Изисквания към строежите На основание ЗУТ строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а посочените изисквания несъмнено се отнасят и към транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея – мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др. Във връзка с допълнително поставени условия съгалсно закона на възложител на обществена поръчка към участниците трябва да се изтъкне, че всяко едно условие, въведено от възложителите, е свързано с определяне на лимити, които са формални - срокове, обвързани с начало и край; суми - минимални и максимални; брой единици за персонал, изделия и много други; формални са изискванията за форма, заверка и т. н. Посоченото обаче не прави самите изисквания, както и строгото им приложение незаконосъобразни, напротив, създава сигурност и осигурява спазването на основните принципи на закона. Кметът би могъл да разпореди премахването на "неподходящи по местоположение" огради, но само при наличие на някое от условията, предвидени в нормата на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ. Във всички случаи, когато се касае за строителни обекти, за да се дължи плащането на възнаграждение  на изпълнителя осъществените от него на място строително-монтажни работи следва да отговарят на одобрения технически проект /ако няма такъв - на уговореното между страните в самия договор/ и на съответните строителни правила и норми. Проектирането на конструкции от различни материали и на конструкции, предназначени за строежи, като атомни и други централи, хидротехнически и транспортни съоръжения, силози и резервоари, високи комини, мачти, кули и др., както и определянето на въздействията върху тях, се извършват при условията и по реда на Наредба 3/2004 на и на изискванията на специфичните нормативни актове. Наредбата се прилага за проектиране на конструкции на нови строежи, както и при реконструкции, преустройства, основни ремонти или смяна на предназначението на строежите. При завземането на общи части на сграда е налице трансформация на собствеността, като общи части на сградата се приобщават към обекти, индивидуална собственост или се трансформират в обекти, индивидуална собственост. Тогава по закон е необходимо съгласие с нотариална заверка на подписите на всички етажни собственици. Изграждането на таванския етаж не е извършено по установен ред, ако е извън архитектурния проект и даденото строително разрешение. Затова и характерът на изградения таван над трети жилищен етаж е обща по предназначение част. Той не може да бъде обект на прехвърлителна сделка и на придобивна давност.

 

Какви са изискванията към строежите?
Какви са изискванията към строежите?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg