Имуществени спорове между съпрузите

Имуществени спорове между съпрузите

  • English
  • Български
  • Русский

Имуществени спорове между съпрузите

Съвместен принос 

 
Съвместният принос е в основата на съпружеската имуществена общност. Ако такъв е налице, има общност, ако липсва – общност не възниква. Законът определя двете възможни форми на приноса – с пряко материално съдействие за придобиване на имуществото и с косвено – и установява законно предположение за съществуването му.
Ако е безспорно, че през време на брака единият съпруг е придобил вещно право /каквото е правото на собственост върху недвижим имот/, без това да е станало на абсолютно лично основание /каквито са даренията и наследяването/, единственият начин, по който е възможно да се установи, че този имот не е съпружеска имуществена общност, е да се обори предположението за съвместен принос.
Изразът "през време на брака", означава, че се касае за придобиване през времето от датата на сключване на брака до неговото прекратяване с влязло в сила решение и в случаите на развод и обявяване брака за недействителен или с факта на смъртта на единия от съпрузите.
Идеята, от която изхожда  СК, за да обяви за общо имуществото, придобито през време на брака от съпрузите, освен тези, придобити по наследство и дарение и които служат за обикновено лично ползване и упражняване на занаят, е че придобиването им е резултат на общите усилия на двамата, като набавянето на парични средства, труд за създаването на имуществата, труд в домакинството или друг начин. 
Когато през време на брака между съпрузите е направена постройка върху имот, изключителна собственост само на единия от тях, така направената постройка може да стане семейна имуществена общност на двамата съпрузи само ако тази постройка би могла да бъде обект на отделна самостоятелна собственост от собствеността на мястото, респективно сградата, която е изключителна собственост на единия от съпрузите.
 
 
Имуществени спорове между съпрузите
Имуществени спорове между съпрузите
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg