Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?

Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?

 • English
 • Български
 • Русский

Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?

Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?

ИМА съгласно ГПК „съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице“, който член следва да се чете във връзка със ЗС, според който се предполага, че „владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго“. Т.е. фактът, че вещите се намират на адреса по регистрация на длъжника, обуславя секвестируемостта им. В тежест на третите лица, претендиращи собственост върху движимите вещи, е доказването на собствеността им.

Ваше задължение е да декларирате и докажете пред надлежните местни органи местопребиваването си. Декларацията Ви, че не живеете на адреса по регистрация, направена в кантората на съдебния изпълнител, няма правно значение и не спира описа на вещите, насрочен на адреса Ви по регистрация.

Нещо повече, отсъствието Ви по време на описа не засяга редовността на действието. След като сте призовани и уведомени за датата на описа и не сте се явили– „ Съдебният изпълнител, ако това е необходимо за изпълнението, може да нареди да се отворят сгради на длъжника и да претърсва неговите вещи, жилище и други помещения“. За целта, съдебният изпълнител може да използва съдействието на полиция и ключар, правомощие дадено му от закона: „Държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При поискване полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите функции“.

Вещите, които подлежат на секвестиране са ВСИЧКИ вещи с изключение на изрично посочените в закона: 1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;

2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;

3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;

4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;

5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;

6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;

7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;

8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение“ и тези посочени в Постановление на МС от 26.05.2003год., а именно: 1. Вещи за лично употребление:

 •  по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли - за жените) и  работното облекло;
 •  употребяваните обувки и бельо.

2. Всички детски храни и принадлежности.

3. Вещи за домашно употребление:

 •  по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството;
 •  един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове;
 • обикновените домашни и кухненски  прибори и  съдове и обикновените прибори за хранене;
 • необходимите уреди за отопление и една печка за готвене;
 •  една пералня и един хладилник;
 •  един телефонен апарат и един радиоапарат.

4. Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.

5. Учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти,  използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на  длъжника и членовете на неговото семейство.

6. Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.

7. Семейните и личните ордени и отличия.

Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?
Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg