Изпълнително производство. Изпълнителен лист

Изпълнително производство. Изпълнителен лист

  • English
  • Български
  • Русский

Изпълнително производство. Изпълнителен лист

Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение след като при него постъпи молба на заинтересованото лице на основания представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. Лицето, което има някакво вземане се нарича – Взискател. В своята молба към съдебния изпълнител той трябва да посочи и начина на изпълнение- един или няколко едновременно, като в процес може да посочва и други. Може да поиска да се проучи имущественото състояние на длъжника, да се направят справки, да се набавят преписи от документи.
Молбата за изпълнение:
-  на движими и недвижими вещи се подава до съдебен изпълнител със същия район на действие, какъвто е на вещите;
- насочено към трето задължено лице се подава по район на действие на съдебния изпълнител идентичен с постоянния адрес или седалището на това лице;
- се подава до съдебния изпълнител, в чиито район се намират местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение;
- се подава до съдебния изпълнител, в чиито район се намират постоянният или настоящ адрес на взискателя или длъжника( когато се отнася по вземане на издръжка- по избор на взискателя).
Изпълнителният лист е средството, с което се започва процедурата по изпълнение на задължението. Той се издава от първоинстанционния съд, който е разгледал делото или съда, който е издал заповедта за изпълнение. Той не подлежи на проверка за истинност или неистинност. Съдебният изпълнител не  е длъжен да проверява дали между страните е водено дело с посочения в изпълнителния лист номер, дали е постановено решение по делото  и какво е неговото съдържание. По своята същност Изпълнителният лист съдържа заповед за изпълнение, която съдебният изпълнител е задължен да осъществи. Длъжен е да направи проверка за истинност само ако има възражение от страна на длъжника, което трябва да бъде направено в срока за доброволно изпълнение или по-късно, преди да е осъществено изпълнението. Той може да направи тази проверка и ако са очевидни белезите на подправка. Очевидната фактическа грешка може да бъде поправена безсрочно.
Изпълнителният лист, издаден срещу наследодател може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те докажат, че са се отказали от наследство или са го приели по опис.
Изпълнителният  лист има действие и срещу  лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на дълга и взискателят може да насочи изпълнението върху нея, независимо че не е длъжник.
 
 
 
 
Изпълнително производство. Изпълнителен лист
Изпълнително производство. Изпълнителен лист
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg