Изгубена или унищожена диплома за средно образование

Изгубена или унищожена диплома за средно образование

  • English
  • Български
  • Русский

Изгубена или унищожена диплома за средно образование

Какво е диплома за средно образование и за какво ни служи?

Дипломата за средно образование представлява индивидуален административен акт, който се издава на всяко лице, което съгласно чл.24 от Закона за народната просвета е завършило ХII клас и успешно е положило държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап.

В дипломата за средно образование се  вписва общият успех, който е получил конкретният ученик. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение. Дипломата удостоверява завършване на средно образование и често се изисква от различни органи в оригинал. Изисква се при продължаване на обучението във ВУЗ, при изкарване на шофьорска книжка, при започване на работа и т.н

Ако не разполагате физически с оригинала на дипломата, то трябва да Ви бъде издаден Дубликат!!!

Условия, при които се издава дубликат на диплома за средно образование

Дубликат може да Ви бъде издаден, когато:

  •           оригиналът е изгубен;
  •           унищожен или е
  •           станал негоден за ползване.

Какво следва да направите, за да Ви бъде издаден Дубликат на диплома за средно образова ние?

  •           Да попадате в някоя от горепосочените хипотези ;
  •           Да подадете Заявление до директора на съответното училище, от което Ви е издаден оригиналът;

Такса за издаване на Дубликат не се заплаща!

Директорът трябва да провери дали има основания за издаване на дубликат, след което се прави проверка на първичната документация /личните картони на учениците/ – налице ли са данни, че същото лице успешно е завършило средно образование и издаван ли му е оригинал на диплома.

Ако оригиналът на дипломата е станал негоден за ползване и искате издаване на дубликат е нужно върху оригинала да се запише "унищожена – издаден дубликат" и негодната диплома да се съхранява в институцията заедно с молбата за подмяната й.

Всеки Дубликат на диплома за средно образование се регистрира в регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето. 

Дубликатът има силата на оригинал и е безсрочен акт!

Срок за издаване

Срокът за издаване на дубликат на диплома за средно образование е 14- дневен от подаване на Заявлението.

Ако получите отказ за издаване на дубликат на дипломата за средно образование

Този отказ трябва да Ви бъде връчен официално, като в съдържанието му трябва да има мотиви/причините, поради които е отказано издаването/, както и пред кого можете да оспорите този отказ.

Възможността тук е да се обърнете към съответния РУО / Регионално управление на образованието/ за осъществяване на проверка и контрол върху дейността на директора, след което процедурата минава по реда на АПК към съответния Административен съд за обжалване на отказа.

При отказ от издаване на дубликат на дипломата за средно образование, поради  липса на първична документация, от която да е видно, че на заинтересованото лице е издаден оригинал на искания документ, директорът на училището  издава УДОСТОВЕРЕНИЕ, което да послужи за предявяване на установителен иск по съдебен ред.

 

Изгубена или унищожена диплома за средно образование
Изгубена или унищожена диплома за средно образование
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg