Значение на възрастта за наказателната отговорност

Значение на възрастта за наказателната отговорност

  • English
  • Български
  • Русский

Значение на възрастта за наказателната отговорност

 
С напредване на възрастта на детето се наблюдават изменения в организма, които са неминуеми. Те могат да обусловят и  една промяна в психиката, която да бъде причина за едно агресивно, неконтролируемо поведение или пък за едно по сдържано, затворено, комплексирано и все пак ненормално поведение. 
От наказателноправна страна съществуват две възрастови групи, които са уредени в Наказателния кодекс.
1. Малолетни-   това са лицата ненавършили 14- годишна възраст. Те са наказателно неотговорни и при  извършване на  общественоопасни деяния по отношение на тях могат да бъдат приложени  само съответни възпитателни мерки.  Тези мерки са установени в Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него се съдържа сложна система от норми по отношение на организацията  и координирането на дейността на обществото и на държавните учреждения  в борбата срещу тези прояви. Урежда въпроси, свързани с предотвратяване и н борба срещу различни форми на престъпност, нарушения на закони и отклонения от правилното развитие и възпитание на малолетните.
В Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са обособени няколко мероприятия за ограничаване и ликвидиране на престъпните деяния:
- Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- детски педагогически стаи;
- трудово-възпитателни училища;
- поправителни домове.
2. Непълнолетни- лицата навършили 14 години, но не навършили 18 . При тази група има наказателна отговорност само ако лицето е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Тоест при непълнолетните имаме нужда от изследване на индивидуалното психофизично развитие и характера на извършеното общественоопасно деяние, за да определим дали е наказателноотговорно лицето. Някой път дори и нормално развити деца са определени за наказателно неотговорни, тъй като са били използвани от други за извършване на престъпления с висока сложност. Когато извършеното деяние неможе да се определи като виновно, тогава  се настаняват по решение на съда във възпитателно училище-интернат или в друго подходящо заведение, ако това се налага от обстоятелствата на случая.  При определяне на виновно изпълнение, обаче се използват особени правила в наказателния кодекс. „Наказанието при непълнолетните се налага с цел преди всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за обществено полезен труд” чл. 60 от НК.
Спрямо непълнолетните могат да се приложат успешно възпитателни мерки по ЗБППМН ако са извършили престъпление поради увлечение или лекомислие и не представлява голяма обществена опасност. Прокурорът може да не образува или да прекрати образуваното предварително производство, а съдът да  реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден .
 
 
 
 
Значение на възрастта за наказателната отговорност
Значение на възрастта за наказателната отговорност
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg