Защита на съдружниците или акционерите

Защита на съдружниците или акционерите

  • English
  • Български
  • Русский

Защита на съдружниците или акционерите

Преобразуването може да засегне интересите на съдружниците/акциерите/ на всички участващи в него търговски дружества.

 
 Защита е необходима не само на съдружниците /акционерите/, чието членство в преобразуващо се дружество се прекратява и се заменя  с членство в новоучредено или приемащо дружетсво, но и на съдружници /акционери/, които запазват членството си в преобразуващото се дружество /при отделяне/ или в приемащото дружество /при вливане или разделяне и отделяне чрез придобиване/.
Защитата на съдружниците /акционерите/ е превантивна и последваща. Превантивна е защитата, която позволява да се атакува преобразуване преди завършване на неговия фактически състав /преди вписването му в търговския регистър/, а последваща- след като преобразуването породи действие. По тази причина защитата, с която разполагат съдружнищите /акционерите/ след приемането на решенията а преобразуване, но преди вписването, е предварителна.
Първо защитно средство е императивното изискване на чл. 261б, ал.1 тз, според който придобитите дялове или акции преди преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции в преобразуващото се дръжество. Справедливата цена следва да се определи към един и същи момент /дата/ за всички участващи в преобразуването дружетсва.
В теорията се приема, че ако акциите се търгуват на регулирани пазари, справедливата цена по правило е пазарна цена. В останалите случаи могат да се използват различни методи, както и комбинация от методи /за оценка на база нетна стойност на активите, за оценка на база пазарни цени на дружества-аналози/. Определянето на съотношение на замяна изисква спарведливата цена на всяко от дружествата да се раздели на броя акции или дялове, ако те имат една и съща номинална стойност, като по този начин се установи справедливата цена на един дял или акция на всяко от участващите в преобразуването дружества. Справедливата цена на една акция или дял на акционерите /съдружниците/ преди преобразуването трябва да се раздели на справедливата цена на една акция или дял, които те придобиват след преобразуването.
Съгласно закона не могат да се придобиват акции или дялове в приемащо или новообразувано дружество срещу акции или дялове в преобразуващото се дружество, притежавани от приемащото дружетсво, както и срещу собствени акции на преобразуващото се дружество. Тази забрана се отнася и за лице, което действа от свое име, но за сметка на дружетсвото.
Забраната съдружници или акционери на преобразуващо се дружество, които стават членове на приемащо дружество / при вливане, разделяне или отделяне чрез придобиване/, да придобиват членство / дялове или акции/ в приемащо дружество срещу дялове или акции, които то притежава в преобразуващото се дружество, се основава на факта, че притежаваните дялове или акции не са част от имуществото на преобразуващото се дружество, а от неговия капитал.
При отделяне чрез придобиване приемащото дружство остава съдружник или акционер в преобразуващото се дружество. Дяловете или акциите на приемащото дружество се покриват с останалото след отделянето имущество, а преминалото имущество влиза пряко в неговия патримониум, тъй като то е правоприемник на част от предприятието на преобразуващото се дружество. В този случай не може да се увеличава капиталът на приемащото  дружество.
Когато преобразуващото се дружество се прекратява като субект /заличава се от регистъра/ , отпада / изчезва/ и неговия капитал, като се обезсилват всички дялове или акции, на които той е структуриран. При отделянето преобразуващото се дружество запазва собствените си акции, но без те да се вземат предвид при определяне чистата стойност на имуществото на дружеството. 
Закона предвижда отговорност на членовете на управителните органи на преобразуващите се и приемащите дружества пред съдружниците и акционерите за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и провеждането на преобразуването. По понятни съобразжения не е предвидена отговорност на членовете на управителните органи на новоучредените в резултат на преобразуваното дружество.
 
 
Защита на съдружниците или акционерите
Защита на съдружниците или акционерите
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg