Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд

Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд

  • English
  • Български
  • Русский

Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд

 
На основание чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж от 1.01.2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни, се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.
В съответствие с посочената разпоредба за осигурителен стаж се зачита трудът, който е отчетен като извънреден от работодателя и за който е изплатено възнаграждение за извънреден труд по реда на чл. 262 и 263 от Кодекса на труда.
Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец.
Когато са налице посочените обстоятелства, осигурителят при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение издава удостоверение - образец УП-3, в което посочва отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и отделно часовете извънреден труд.
В правомощията на контролните органи на НОИ е проверка на документите за осигурителен стаж и доход в съответствие с данните от разплащателните ведомости. Проверката на правилното отчитане на извънредния труд е в правомощията на инспекцията по труда. Съгласно чл. 149 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд и всяко полугодие да се отчита пред инспекцията по труда.
 
 
 
 
 
 
 
Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд
Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg