Заповед за изпълнение

  • English
  • Български
  • Русский

Заповед за изпълнение

Заповед за изпълнение

 

    Заповедта за изпълнение се издава от съда по молба на кредитор, който търси определена сума пари или връщането на движима вещ от дадено лице. Издаването на заповедта не осъжда автоматично лицето да заплати сумата или да предаде вещта, която се иска.

    При положение, че вземането съществува кредиторът ще има писмени или изобщо някакви доказателства за него и ще има възможност да предяви иск пред съда и да докаже вземането. В такъв случай задълженото лице ще бъде осъдено да заплати освен сумата, която дължи с начислените лихви, но и разноските в съдебния процес. Ако се стигне ди принудително изпълнение, длъжникът ще трябва да заплати разноските и в този процес.

    Длъжникът може да изпълни задължението посочено в Заповедта; да възрази до районния съд; да обжалва Заповедта само в частта за разноските; да възрази, ако вече е изпълнил срока за доброволно изпълнение , като представи доказателства пред съда за това.

    Срокът, в който може да се подаде възражение до Районният съд, който е издал заповедта, е 2- седмичен и той започва да тече от деня, в който е получена.

    Ако длъжникът подаде възражение до съда, за да оспори вземането, съдът дава едномесечен срок на заявителя за завеждане на иск срещу длъжника. Трябва също кредиторът да потвърди вземането си с влязло в сила решение в този едномесечен срок.

    При отхвърляне на иска на заявителя, съдът обезсилва Заповедта за изпълнение и длъжникът има възможност да претендира разноските, които е направил в процеса и таксите и разноски от изпълнителното производство. Но в случай, че съдът уважи иска му, длъжникът ще бъде осъден да заплати задължението си и ще трябва да покрие разноските, които заявителят е направил в исковия процес.

   Ако длъжникът е бил лишен от възможността да оспори вземането, той може да подаде възражение в едномесечен срок от момента, в който е разбрал за Заповедта за изпълнение до Окръжен съд. Длъжникът трябва да докаже причините, които не са му дали възможност да оспори вземането и момента на узнаване на заповедта.

 

Заповед за изпълнение
Заповед за изпълнение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg