ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ

 • English
 • Български
 • Русский

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ

Задължение на всеки работодател е да  осигури здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения, площадки или места и носи отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица.

Работодателят трябва да подаде годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година ако има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Работодателят е длъжен:

 • да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите в тази връзка работното оборудване, използването на химични вещества и смеси и организацията на работните места;
 • в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство;
 • да възлага на работещите задачи, съобразени с техните компетентности, опит и възможности;
 • да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;
 • да преценява евентуални опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност;
 • да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки;
 • да осигури ефективен контрол;

Всички Юридически и физически лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, са длъжни:

1. да изпълняват гореописаните действия;

2. да уведомят предприятието, което осигурява временна работа, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.

Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя.

При използването на едно работно място от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

За да бъдат предотвратени вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства работодателят:

 • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
 • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.

При възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота работодателят информира във възможно най-кратък срок застрашените работещи за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, осигурява преустановяването на работата и евакуацията им на безопасно място и не допуска възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.

При установена трудова злополука Работодателят задължително я разследва и регистрира по ред и начин, определени с Кодекса за социално осигуряване.

Работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при:

а) постъпване на работа;

б) преместване на друга работа или промяна на работата;

в) въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология;

Обучението и инструктажът се провеждат периодично, като се отчитат новите или променените рискове.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg