Задължения за местни данъци и такси

  • English
  • Български
  • Русский

Задължения за местни данъци и такси

Задължения за местни данъци и такси
 
 
За да бъде един административен акт валиден, е необходимо да е издаден от административен орган в кръга на неговите правомощия.
 
Правомощията органът може да получи пряко от закона, чрез делегация или по силата на акт за заместване. По силата на изрична правна норма -  установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси става от служители на общинската администрация по реда на Даньчно-осигурителен процесуален кодекс. Когато установяват местните данъци и такси, общинските служители имат правомощията на орган по приходите, а когато извършват действия по обезпечаване на данъчни задължения, те имат правомощията на публични изпълнители. Но не всеки общински служител е компетентен да установява или да обезпечава данъчни задължения. Такова правомощие имат само тези, които са изрично определени от кмета на общината с негова заповед.
 
Ясно е уредено, че установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на Закона за местните данъци и  такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Тези правни норми еднозначно установяват, че редът за определяне на местните такси е този на ДОПК. Задълженията за местни данъци и такси са задължения, които се установяват по подадени от задълженото лице декларации.
Задължения за местни данъци и такси
Задължения за местни данъци и такси
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg