Европейско удостоверение за наследство!

Европейско удостоверение за наследство!

  • English
  • Български
  • Русский

Европейско удостоверение за наследство!

Европейско удостоверение за наследство

 
Миналата година почина човек от семейството ми и се наложи да изкарвам удостоверение за наследници. Успокоение за мен бе, че процедурата е кратка и не се затормозих излишно в този труден за мен момент. Ситуацията обаче ме накара да се замисля. Каква ще бъде процедурата, ако починалият е живял в чужбина и е придобил там имот? Разбрах, че в тази ситуация е хубаво да си издам европейско удостоверение за наследство. Към кого трябва да се обърна, за да го получа и сложна ли е процедурата?
 
Какво представлява европейското удостоверение за наследство?
Европейското удостоверение за наследство е документ, който може да бъде поискан от наследници, на които се налага да доказват полагащото им се наследство в друга държава членка на ЕС. Това е ситуация, при която починалото лице е живяло в чужбина и е приодобило там недвижим имот. Ако мой родител например е живял в Германия и там е закупил апартамент, или пък е открил банкова сметка, то след неговата смърт мога да си издам този документ, за да получа по-лесно полагащия ми се дял от жилището или банковата сметка.
 
Важно! Европейското удостоверение за наследство не заменя удостоверението за наследници, което задължително се изисква в България. Европейският документ е допълнително доказателство за качеството ми на наследник, като то съществува и действа паралелно с националните официални документи.
 
Кой може да иска издаването му?
Освен аз като наследник, всички заветници с преки права върху наследството, изпълнителите на завещанието, както и управителите на наследственото имущество (ако има такива) могат да поискат издаването на документа.
 
Кой може да ми го издаде?
Ако съм попаднал в подобна ситуация, трябва да подам заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство пред отговорния съд.
 
Важно! Отговорната държава и съд за издаване на документа се определят според последното обичайно местопребиваване на починалото лице, като то не зависи от неговото гражданство.
 
Ако например моят починал родител е с последно обичайно местожителство в България, дори и в период от живота си той да е пребивавал в Германия, ще бъдат приложени българските закони. Това означава, че определянето на наследниците, техните дялове и тяхната свобода на разпореждане ще се определят според българските закони. (В различните държави от ЕС законодателството в областта е различно.) В този пример не само наследството ще бъде изпълнено според българските закони, но и отговорният съд ще е българският. За да ми се издаде документът, ще трябва да се обърна към българския райнонен съд по последния постоянен адрес на починалия. В случай че такъв липсва, то по последния му адрес в страната. Ако пък починалият по някаква причина няма адрес в България – заявлението подавам пред Софийския районен съд.
Ако роднината ми обаче е с последно обичайно местопребиваване в Германия, то европейското удостоверение може да бъде издадено единствено от немски съд, а правото, което ще се приложи, е немското. Тук няма значение дали починалият е български гражданин. Немският орган ще е компетентен не само по въпросите за недвижимите имоти на починалия в Германия, но и за тези в България.
Как се определя местопребиваването?
Критериите, на база които се определя последното обичайно местопребиваване на починалия, са продължителността и честотата на неговото пребиваване в държавата, семейното му положение, трудовата му заетост, данъчните му задължения и други. Например ако починалият е пребивавал 3 месеца от годината в Германия, а през останалото време е живял в България, то неговото обичайно местожителство е в България, а отговорният съд ще е българският.
 
По изключение е възможно да се признае, че починалият е по-тясно свързан с държава, различна от държавата по последно обичайно местоположение. Например ако починалият ми родител е прекарал последните си години в старчески дом в Румъния, тъй като там е по-евтино, но през целия си останал живот е бил в България. В този случай може да се признае България за държавата, чието право ще бъде следвано и български съд ще се разпореди с наследството.
Важно! Имам също така възможност приживе (чрез завещание) да избера правото на държавата, на която съм гражданин, за приложимо спрямо наследяването ми. Тогава дори и в момента на смъртта ми да съм с обичайно местожителство в Германия, то българският съд ще се разпореди с моето трансгранично наследство. В този случай моите наследници могат да сключат споразумение за избор на съд в България, като всички заинтересовани трябва да бъдат съгласни.
 
Каква е процедурата по издаване на документа?
Заявлението, което ще подам пред съда, трябва да съдържа:
  • данни на починалия (име, ЕГН, гражданство, дата и място на раждане, адрес към момента на смъртта, смъртен акт, завещание);
  • съответните мои лични данни, заедно с документ, показващ родствената ми връзка с починалия;
  • данните на съпругата/съпруга на починалия;
  • данните на другите засегнати лица и наследници;
  • друга нужда информация като например брачен договор.
След като подам необходимите документи, съдът ще реши дали е законосъобразно искането ми. Ако това се случи, той ще ми издаде европейското удостоверение за наследство, като ще получа негови заверени копия.
 
След като документът бъде издаден, той автоматично ще се признава във всички държави членки с изключение на Великобритания, Ирландия и Дания. (При трансграничното наследство те следват изцяло собственото си законодателство). Във всички останали членки на ЕС издаденият ми документ ще действа директно, като няма да се изисква да стартирам някаква допълнителна процедура по признаване.
 
Важно! Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване. В България е пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който започва да тече в момента на връчването му. Съдът има право също така да измени или оттегли издадения ми документ, ако се окаже, че в него има неточности.
 
Губя ли наследството си, ако не издам европейско удостоверение за наследство?
Европейският документ не е задължителен. Той може единствено да улесни доказването и упражняването на правата ми върху полагащото ми се наследство в друга държава от ЕС. Например чрез представяне на копие на удостоверението мога лесно да докажа пред банка в държава от ЕС, че имам право на собственост върху банковата сметка на починалия. Банките, както и повечето институции, изискват официален документ, доказващ, че аз съм наследник.
 
Ако нямам този документ,  няма да изгубя наследството си. Ще се осъществи същата процедура за определяне на компетентност на държава от ЕС и спрямо нейното законодателство ще получа наследството си. Решението на компетентните органи в тази държава отново ще се признава в целия ЕС, без да се изисква допълнителна процедура.
Европейско удостоверение за наследство!
Европейско удостоверение за наследство!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg