Домашно насилие

Домашно насилие

  • English
  • Български
  • Русский

Домашно насилие

Какво е домашно насилие

 

Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Както виждаме, актът на домашно насилие не е само физически. Ако сте насилени сексуално, ако ви заплашват устно или по телефона, ако ви обиждат, вземат ви ключовете от колата, не ви пускат да излизате от вкъщи, заплашват вашата сестра или вашето дете,  заплашват ви, че ще ви вземат децата, взимат ви парите и т.н. – всичко това представлява акт на насилие.

 

Кои лица могат да се ползват от мерките предвидени в закона

 

Ако вие сте жертва на насилие от: съпруг; бивш съпруг; родител; партньор, с когото живеете или сте живели на семейни начала; лице, от което имате дете; дете или внук; първи братовчед; брат или сестра; чичо; леля; свекъри, свекърви, тъстове, тъщи; заварено дете; втора майка или баща; брат или сестра на съпруг; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

 

Кой може да подаде молба за зашита от домашно насилие

 

Такава молба може да подаде лице, което е навършило 14 години; брат, сестра или родител на пострадалото лице; настойник или попечител на пострадалото лице, както и директора на дирекция “Социално подпомагане”, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

 

Къде се подава молбата

 

Молбата се подава в районен съд по местоживеене на пострадалото лице. Не се дължи държавна такса. Делото се насрочва не по-късно от един месец от датата на подаване на молбата. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

 

В какъв срок трябва да се подаде молбата

 

Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. Важно е да се знае, че отговорността  по този закон не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя. Казано на разбираем език, това значи, че можете да пуснете жалба и в прокуратурата за извършено престъпление спрямо вас. Например заплаха за саморазправа с вас или заплаха за саморазправа с ваши близки, заключване в къщи, телесна повреда, сексуално насилие, отвличане, заразяване с венерическа болест, принуда, чрез сила и/или заплаха да извършите каквото и да било действие, против вашата воля. Можете да образувате и гражданско дело за претърпени вреди и обезщетение, за развод,  за упражняване на родителски права, ако не сте в брак.

При дело за развод или дело за упражняване на родителски права, ако има издадена заповед за защита по реда на закона за защита  от домашно насилие, същата се взема предвид от съда и е повод за налагане на привременни мерки. Привременни мерки значи, че съда предварително ще постанови например с кого и къде да живее детето до приключването на делото.

СТАТИСТИКА ЗА ДЕЛАТА ПО ЗЗДН 2011 година /до септември вкл./ Статистика за делата по ЗЗДН за деветте месеца на 2011 година от Районните съдилища на градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Търговище, Силистра, Хасково, Димитровград и Перник 1. Новообразувани дела по ЗЗДН - през 2011 г. - 1287 броя. 2. Останали несвършени - 276 броя несвършени от 2010 г. 3. Върнати за ново разглеждане - 4 бр. за 2011 г. 4. Свършени дела общо - 897 6. Искът е уважен изцяло по 278 дела за 2011 г. 7. Уважен частично по 42 дела 8. Искът отхвърлен по 67 дела 9. Прекратени 246 – причини: Поради оттегляне на иска от ищеца Поради спогодба Поради неотстранени нередности по молбата Изпратено по подсъдност на друг съд По други причини 10. Свършените дела до 3 месеца - 368 броя. 11. Останали несвършени дела в края на отчетния период – 193 броя 12. Обжалвани дела –91

 

АКО ИМАТЕ ИНТЕРЕС ДА ЗАДАДЕТЕ ВАШИЯТ КОНКРЕТЕН ВЪПРОС, ПИШЕТЕ МИ НА ПОСОЧЕНИЯТ Е-МАЙЛ ИЛИ МИ СЕ ОБАДЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ!!!

Домашно насилие
Домашно насилие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg