Договор от разстояние по телефона

Договор от разстояние по телефона

  • English
  • Български
  • Русский

Договор от разстояние по телефона

Договорите по телефон влизат в сила след писмено съгласие на потребителя

При сключването на договор от разстояние по телефона същият влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма. Предвидена е и административно-наказателна санкция в размер от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен случай, при който доставчикът наруши това предписание.

Съгласно промените, които се въвеждат със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, срочен договор се продължава само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването му. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това, като всички противоречащи на тези нововъведения уговорки са нищожни.

Когато страните са сключили договор в писмена форма, изменения на договорни условия се извършват с допълнителни писмени споразумения. При неспазване на тези изисквания на виновните лица се налага глоба в размер на 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер на 5000 лв. Приетите изменения са в съответствие с европейската правна регламентация относно договорите от разстояние и защита правата на потребителите.

Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка и преките разходи в 14-дневен срок, считано от датата на:  1. сключване на договора - при договор за услуги;  2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:  а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;  б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;  в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;  3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Договор от разстояние по телефона
Договор от разстояние по телефона
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg