ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

  • English
  • Български
  • Русский

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА  СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА  ОБЩНОСТ

Съпружеската имуществена общност съществено се отличава от обикновената съсобственост. Тя е нова правна категория на обща съвместна собственост, при която съпрузите нямат определени дялове.

Съгласно Чл. 28 от СК ''При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни''.

Преценката за завеждане на исковете за определяне на по - голям дял след прекратяване на СИО е строго лична на съпрузите, поради което тези искове не могат да се предявяват от кредиторите на някои от съпрузите при условията на чл. 134 ЗЗД .

Съпружеска имуществена общност възниква върху вещите и вещните права, придобити от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това на чие име са придобити.

При прекратяване на общността поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг, когато бракоразводно решение не е постановено в исков процес, а в производство за развод по взаимно съгласие /охранително производство/, при което съдът само утвърждава постигнато споразумение между съпрузите относно имуществените им отношения по повод на придобитото по време на брака имущество в режим на СИО. Когато придобивното основание на придобитото по време на брака на съпрузите имущество е възмезден договор, сключен от двамата съпрузи като страни по сделката, правата им в правото на собственост са съобразно постигнатите уговорки по договора, като се отчита и приноса на всеки от съпрузите в придобиване на имуществото.

Вярно е, че съгласно чл. 21, ал. 1 от действащия Семеен кодекс вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Вярно е също, че режимът на съпружеската имуществена общност е създаден, за да отчете и уреди правно статута на недвижим имот, придобит възмездно с общи средства и при съвместни усилия и на двамата съпрузи. Но също така е вярно, че законовата презумпция е оборима.

За да се уважи иск за принос по отношение на общото имущество на бившите съпрузи, безусловно се приема , че следва да бъде установен обема на това общо имущество - всички придобити от съпрузите движими и недвижими вещи. Неустановяването на движими вещи, за които се твърди , че са придобити по време на брака като общо имущество, изключва възможността да се определи по-големия принос.

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА  СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА  ОБЩНОСТ
ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА  СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА  ОБЩНОСТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg