В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие

В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие

 • English
 • Български
 • Русский

В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие

                 В какъв срок сме  задължени  да уведомим  застрахователя  за застрахователно събитие

 
При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен в срок седем работни дни от узнаването за настъпило застрахователно събитие да уведоми застрахователя, освен ако в договора е предвиден друг подходящ срок.
 Срокът за уведомяване за настъпило застрахователно събитие по договора не може да е по-кратък от три работни дни от узнаването. При застраховки срещу рисковете от кражба или грабеж срокът за уведомяване по договора не може да е по-кратък от 24 часа от узнаването.
 Ако трето лице има право да получи плащане по застрахователен договор, то е длъжно да уведоми застрахователя за настъпването на застрахователно събитие в изброените вече срокове независимо от задължението на застрахования за уведомяване.
Застрахователят има право да откаже плащането, ако нито застрахованият или застраховащият, нито третото лице са изпълнили задълженията си в изброените  срокове  с цел да се попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или неизпълнението е направило невъзможно установяването им от застрахователя.
Застрахователят не може да откаже плащане, ако е узнал за настъпване на застрахователното събитие, преди да е уведомен от застрахования или трети лице .
 
 След настъпване на застрахователното събитие застрахователят има право да изисква от застрахования и застраховащия необходимата информация с оглед на установяване на фактите и обстоятелствата във връзка със застрахователното събитие или определянето на размера на обезщетението от страна на застрахователя.
Тази хипотеза  се прилага и в случаите, при които трето лице има право да получи плащане по застрахователен договор.
Застрахователно обезщетение
 При настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок. Срокът не може да е по-дълъг от срока от 15 работни дни . 
 Застрахователят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако е уговорено друго в застрахователния договор.
 Ако след плащане на застрахователното обезщетение противозаконно отнетото или изгубено застраховано имущество е намерено, застрахованият е длъжен да прехвърли правото на собственост върху него на застрахователя или на писмено посочено от застрахователя лице. В случай че застрахованият желае да задържи намереното имущество, той е длъжен да върне на застрахователя полученото обезщетение и всички останали разумни разноски, направени от застрахователя във връзка с възникналата вреда.
 Застрахователят може да откаже плащане на обезщетение само:
1. при умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
2. при умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице;
3. при неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие;
4. при настъпване на събитие, което е изключен риск по застрахователния договор;
5. в други случаи, предвидени със закон.
(2) В случаите по т. 1, когато трето ползващо се лице умишлено е причинило застрахователното събитие без знанието и участието на застрахования или на другите ползващи се лица, обезщетението се плаща на другите ползващи се лица, а ако няма такива - на застрахования или на неговите наследници. В случай на плащане на застрахователно обезщетение  застрахователят  встъпва в правата на застрахования срещу лицето, което умишлено е предизвикало застрахователното събитие.
 
 
В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие
В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg