Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?

  • English
  • Български
  • Русский

Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?

Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?

По принцип законът предвижда гарантиране на всички видове влогове, т.е. няма значение, дали моите пари в банката са под формата на депозит, разплащателна сметка или каквато и да е друга форма. Освен това няма значение, дали влогът ми е в лева или в чужда валута.
 
Има обаче редица изключения, които изключват определени лица от тези с гарантирани влогове. Фондът няма да гарантира моя влог, ако:
 
  • съм получил привилигировани лихвени условия. Това не означава да съм се възползвал от някоя промоция или кампания. Необходимо е условията по моя депозит да не се предлагат свободно на други лица, а аз да съм ги договорил индивидуално с банката и те в действителност да са по-изгодни от тези, които банката обикновено предлага.;
  • съм лице, което е отговорно за управлението на банката. Лице, което е отговорно за управлението на дадена банка на първо място е такова, което притежава акции, даващи право на повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите. Също така в това понятие се включват и лицата, които са ангажирани директно с управлението на банката като управители и одитори; 
  • съм съпруг или роднина до втора степен по пряка или съребрена линия на някое от лицата по т.2;
  • парите във влога ми са плод на “изпиране на пари” и това е установено с влязла в сила присъда.
До какъв размер е гарантиран моят влог?
Фондът гарантира всички влогове до максимален размер от 196 000,00 лева. В тази сума се включват и натрупаните лихви. Възможни са три хипотези за размера на моя влог:
 
Моят влог заедно с лихвите възлиза на по-малко от 196 000,00 лева. В този случай е гарантиран пълният размер на влога ми заедно с лихвите.
Моят влог възлиза точно на 196 000,00 лева. Гарантиран е пълният размер на влога ми, но не и лихвите, тъй като с тях общият сбор на главница и лихви надхвърля максималния размер;
Моят влог е в размер на повече от 196 000,00 лева. Гарантира се единствено частта до максималния размер.
Важно! Размерът на моя влог се определя като сбора от всички влогове, които имам в една банка, т.е. всички главници и всички лихви. Различните влогове в една банка се третират като един общ влог и не се гарантират самостоятелно. Затова значение има общият сбор на моите средства в банката, а не в колко отделни финансови инструменти съм инвестирал. Например, ако имам депозит за 60 000 евро и разплащателна сметка, в която са налични 20 000 лева и спестовен влог с 30 000 лева, размерът на моите средства в тази банка е, грубо, 170 000 лева. Ако, обаче, имам влогове в различни банки, те се гарантират от Фонда самостоятелно, всеки до размер на 196 000,00 лв.
 
Как мога да се възползвам от Фонда за гарантиране на влоговете?
За да мога да се възползвам от Фонда, е необходимо БНБ да вземе решение за отнемане на лиценза на моята банка. След като това се случи централната банка ще обяви решението публично и след не по-малко от 7 работни дни аз ще мога да изтегля парите си от друга банка, която Фондът определи.
 
Възможно ли е парите във Фонда да свършат и за мен да не останат?
Да, възможно е наличните във Фонда средства да свършат. Това обаче не означава, че аз няма да си получа парите. Фондът може по закон да набира допълнително средства като задължи всички банки в страната да внесат авансово годишната си премийна вноска или пък като изтегли заем от друга местна или чужда банка и дори от държавния бюджет.
Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?
Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg