ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР

ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР

 • English
 • Български
 • Русский

ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР

ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Имотният регистър се води от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Службите по вписванията водят имотен регистър за имотите, които се намират в техния район на действие. Районът на действие съвпада с района на действие на районния съд.
 
Целта на вписването в имотния регистър е да се даде гласност на подлежащите на вписване актове. Вписването прави акта противопоставим и дава възможност да се провери дали праводателят е собственик, дали имотът не е обременен с тежест. Съществуват две системи на вписване на актовете – персонална и реална. Вписването при реалната система се извършва по партида на съответния имот, докато при персоналната система то е по партида на лицето. Освен това при реалната система вписването има конститутивен ефект, а при персоналната по-скоро декларативно и защитно-оповестително действие и само в предвидени от закона случаи (например при възбрана, ипотека, отказ от право на собственост) има конститутивно действие. В България е възприета персоналната система на вписване.
 
В Правилника за вписванията изчерпателно са изброени актовете, които подлежат на вписване:
 • всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права;
 • договорите, с които се прехвърля наследство;
 • актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти;
 • договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти;
 • молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя;
 • договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година;
 • спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване;
 • влезлите в сила съдебни решения които заместват актове относно вещни права и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове;
 • актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове;
 • преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот;
 • всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване;
Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис, както и такива, издадени от надлежни за това държавни органи.
 
Вписванията в имотния регистър се извършват по молба на заинтересованото лице или по молба на нотариус – в предвидените в закона случаи. Върху молбата, която се подава до съдията чрез службата се отбелязва годината, месецът, денят, часът и минутата на постъпване и се поставя входящ номер. Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в предвидените за това книги. В случай че актът не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, който подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд, чието решение е окончателно.
 
Достъпът до Имотния регистър към Агенцията по вписванията е публичен и справки и удостоверения за извършени вписвания се издават на всяко лице след заплащане на съответната държавна такса.
ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР
ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg