Видове договори за работа

Видове договори за работа

  • English
  • Български
  • Русский

Видове договори за работа

Най-разпространената класификация  за делението на трудовите  договори на отделни видове е в зависимост от времетраенето на договора.
На тази основа трудовите договори  се делят  на трудови договори за неопределено време /безсрочни трудови договори/ и срочни трудови договори.
1. ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
Трудовия  договор за неопределено време се сключва  от неговите страни, без да се определя срокът на времетраенето му. Затова този вид трудови договори в практиката са получили наименованието безсрочни трудов договор.
 
2. СРОЧНИ  ТРУДОВИ  ДОГОВОРИ
Срочните трудови договори са такива договори, които съдържат клаузата срок. Тази клауза изрично трябва да бъде уговорена от страните и е включена  в съдържанието на трудовия договор, ако те желаят да ограничат във времето действието на трудовоправната си връзка.
 
- ТРУДОВ  ДОГОВОР  ЗА  ОПРЕДЕЛЕН  СРОК
Срокът  на този вид трудов договор не може да бъде по –дълъг от три години
- ТРУДОВ   ДОГОВОР  ЗА ЗАВЪРШВАНЕ  НА ОПРЕДЕЛЕНА  РАБОТА
Срокът на този вид  трудов договор е определяем. Продължителността на времетраенето на този договор може да бъде по-малко или повече от три години.
 
- ТРУДОВ ДОГОВОР  ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ РАБОТНИК
При сключването на този вид трудов договор лицето , което ще бъде прието за заместник, трябва да отговаря на изискванията на заемането на тази длъжност.Продължителността на този договор зависи от продължителността на отсъствието на замествания работник или служител.
 
- ТРУДОВ  ДОГОВОР  ЗА  РАБОТА НА  ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО  СЕ ЗАЕМА  С КОНКУРС
Този вид трудов договор се сключва за времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс.
 
- ТРУДОВ  ДОГОВОР  ЗА ОПРЕДЕЛЕН  МАНДАТ
 
3. ТРУДОВ  ДОГОВОР  СЪС  СРОК  ЗА ИЗПИТВАНЕ
Трудовия договор със срок за изпитване е предназначен да се провери годността на работника или служителя за изпълнението на работата, за която той кандидатства, както  и когато работникът или служителят желае да провери дали работата, за която желае да сключи трудов договор с работодателя, е подходяща за него. Клаузата срок за изпитване може да бъде изрично уговорена в трудовия договор в полза на работодателя или в полза на работника или служителя и в полза на двете страни. В случаите, когато в трудовия договор не е посочено в чия полза е клаузата срок за изпитване, се приема, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. Клаузата може да бъде уговорена, както в трудов договор за неопределено време, така и в срочен трудов договор.
 
4. ГРУПОВ /ЕКИПЕН/  ТРУДОВ  ДОГОВОР
5. ДОГОВОР  ЗА  УЧЕНИЧЕСТВО
6. ТРУДОВИ  ДОГОВОРИ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН  ТРУД
- ТРУДОВ  ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД   ПРИ  СЪЩИЯ  РАБОТОДАТЕЛ
- ТРУДОВ  ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД   ПРИ  ДРУГ  РАБОТОДАТЕЛ
7. ТРУДОВ  ДОГОВОР  ЗА РАБОТА  ДО  ПЕТ  ДНИ  В МЕСЕЦА
Съгласно КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Трудов  договор за работа до 5 работни дни или 40 часа в месеца може да се сключва както за неопределено време, така и като срочен.  При това работникът или служителят може да сключва трудови договори с един или повече работодатели.
 
 
Видове договори за работа
Видове договори за работа
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg