Брокер на недвижими имоти!

Брокер на недвижими имоти!

  • English
  • Български
  • Русский

Брокер на недвижими имоти!

Брокер на недвижими имоти

 
Наскоро реших да продам апартамента си и да си купя друг по-близко до работното ми място. Изнесох се под наем докато уредя продажбата на стария и след това покупката на новия апартамент. През това време ми се наложи постоянно да комуникирам с брокери и агенции за недвижими имоти. Какво е добре да знам, когато си използвам услугите на брокер на недвижими имоти?
 
Професия “Брокер на недвижими имоти”
В момента предоставянето на услуги като брокер не е законово регламентирана дейност. Съществува проект за Закон за брокерите на недвижими имоти, както и идея за създаването на единен регистър на брокерите на недвижими имоти. Също така има Европейски стандарт “Услуги на брокерите на недвижими имоти”, който съдържа минимални изисквания относно брокерските услуги и е създаден от Европейския комитет по стандартизация, който може да бъде закупен от Българския институт по стандартизация (БДС EN 15733:2010) и да се прилага от брокерите на недвижими имоти при работа с клиенти.
 
Съществува и Национално сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ), което е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. Негова цел е да защитава и гарантира професионалните интереси и авторитета на неговите членове и на останалите граждани и лица при осъществяването на посреднически и други услуги при сделки с недвижими имоти.
 
Доколкото няма изрична законова уредба, брокерска дейност може да се осъществява от:
 
физически лица (няма изискване за тяхното образование);
търговски дружества с такъв предмет на дейност;
адвокатски кантори;
Те предоставят услуги като: рекламиране на имоти; правна консултация; посредничество, подготовка и представителство при сключване на сделки с имоти; проверка за тежести върху имоти; съдействие за получаване на ипотечни кредити,  потребителски кредити и др.
 
Важно е да знам, че агенциите не правят задълбочено проучване за тежести на имота. Удостоверение за тежести не означава, че трети лица в последствие не могат да предявят претенции. Ето защо е важно да се консултирам и с адвокат с експертиза в имотното право. Не е скъпо и мога да намеря такъв специалист бързо и лесно на тази страница.
 
Сключване на договор за услуга с брокер на недвижими имоти!
Брокерите предлагат най-различни услуги и в зависимост от моите нужди сме свободни да сключим граждански договор с договорени от нас клаузи, които не противоречат на закона. Това са договори за извършване на фактически и/или правни действия (Законът нарича договорите за извършване на фактически действия – договори за изработка, а тези за извършване на правни действия –  договори за поръчка). И, въпреки че с пълна сила важи свободата на договаряне, брокерите обикновено изготвят образци на договори, които предлагат за подписване на всички клиенти, в зависимост от интересите им, като предвиждат и опция за включване на индивидуални клаузи.
 
Клиент на брокер мога да бъда в качеството си наемодател или наемател, продавач или купувач на недвижим имот.
Брокер на недвижими имоти!
Брокер на недвижими имоти!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg