Брачен договор

  • English
  • Български
  • Русский

Брачен договор

БРАЧЕН    ДОГОВОР
 
Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано със създаването и съществуването на брачен съюз помежду им и насочено към уреждане на имуществените им отношения през време на брака и в случай на неговото прекратяване. 
В европейската правна теория брачния договор се определя като съглашение,  насочено към избор на приложилмия в отношенията между страните имущественобрачен режим и към уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Швейцарската доктрина  вижда в брачния договор  съглашение относно последиците от брака по отношение на имуществото на всеки от съпрузите. Изтъква се, че с този договор страните определят имущественобрачния режим , на който подчиняват отношенията през времетраене на брачната връзка.  
С брачния договор се уреждат по начало само съпружески  имуществени отношения. Не могат да се уреждат имуществени отношения между съпрузи и трети лица/ напр., с деца- налични или бъдещи, родители, други роднини или трети лица без семейноправна връзка/. Разпоредбата позволява на страните по брачния договор да уговорят въпросите , свързани с издръжката на децата през време на брака, както и в случай на евентуалното му  прекратяване с развод или поради неговата унищожаемост.
При договорния  имущественобрачен режим  по смисъла на СК страните имат възможност  с брачен договор  да моделират  в съответствие    на всеки  с актуалния си интерес конкретната правна уредба на своите  имуществени  отношения, но не и неимуществени , като уговорят конкретно правата  от тях   по отношение а имуществото , което се придобива по време на брака, правата  върху притежаваното от тях предбрачно имущество, правата и задълженията им във връзка с управлението, ползването и разпореждането с тия имущества, вкл. Семейното жилище, участието на всеки в разходите и задълженията. 
Брачен договор могат да сключват само две категории лица:
-встъпващи в брак лица и 
- съпрузите по време на брака
Когато брачният договор се сключва преди встъпването в брак, той ще породи правно действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен през време на брака- от деня на сключването на договора или от друга дата определен от него.
 
Брачен договор
Брачен договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg