Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR

Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR

  • English
  • Български
  • Русский

Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR

Клауза в договор за банков кредит гласи, че минималната приемлива за банката стойност на 3-месечния EURIBOR е 2.5 %

 
Клауза в договор за банков кредит гласи, че минималната приемлива за банката стойност на 3-месечния EURIBOR е 2.5 %, като банката има право по време на действие на договора едностранно да променя размера на приложимата лихва, в случай, че 3-месечният EURIBOR достигне нива с 0.25 % по-високи от посочените в договора в рамките на 1 месец и да уведоми за това кредитополучателя. ВКС приема, че такава уговорка е изцяло в полза на банката и ущърб на кредитополучателя и е нищожна.
При систематичното тълкуване на чл. 143 и чл. 144 от Закона за защита на потребителите, отчитайки и целта на закона, ВКС посочва, че е допустима клауза в договор за кредит за увеличаване на първоначално уговорената лихва, ако отговаря на следните кумулативни условия: 1) обстоятелствата за измяна на лихвата да са изрично уговорени; 2) те да са обективни и да не зависят от волята на кредитора; 3) методиката за промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора; 4) да е възможно както повишаване, така и понижаване на първоначално уговорената лихва.
ВКС в Решение № 424 от 02.12.2015 г. по гр. д. № 1899/2015 г. приема, че горепосочената клауза не отговаря на тези условия. В нея са предвидени обстоятелствата, при които лихвата може да се променя едностранно от банката – ако 3-месечният EURIBOR достигне нива с 0.25 % по-високи от посочените в договора в рамките на 1 месец и това не зависи от волята на кредитора, тъй като е обективен пазарен индекс. Същевременно, прилагането на това обстоятелство е поставено в зависимост от волята на кредитора, тъй като: 1) е опосредено от изричен акт на банката, а не е налице автоматизъм на промяната; 2) липсва яснота относно начина на формиране на едностранно променената лихва; 3) липсва обвързаност на конкретния размер на повишението на лихвата с размера на покачване на индекса; 4) установена е изрична забрана за намаляване на лихвата под първоначално уговорения размер от 6.4 %. С оглед на това процесната клауза е неравноправна.
 
 
 

 

Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR
Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg