Ако не си плащам потребителския кредит

Ако не си плащам потребителския кредит

  • English
  • Български
  • Русский

Ако не си плащам потребителския кредит

Реакция на банката, ако не си плащам потребителския кредит
Какво ми се случва?
След като съм сключил договора за потребителски кредит, получил съм договорената сума от банката и известно време съвестно съм плащал дължимите вноски всеки месец  се оказвам в ситуация, в която трайно не разполагам със средства да плащам задълженията си по този кредит. 
Какви варианти има пред мен?
1) Мога да потърся помощ от роднини или приятели и с пари назаем от тях да продължа да плащам кредита си, за да си нямам неприятности с банката;
2) Мога да обсъдя с банката възможност за рефинансиране на кредита като изтегля друг заем, при по-изгодни условия и с парите от него платя по-стария си кредит, мога да поискам и промяна на условията за погасяване на кредита или други действия, които със знанието и съгласието на банката, да ми помогнат да избегна принудителното изпълнение.
3) Мога да не предприема никакви действия и да изчакам банката да започне действия по събиране на парите, които и дължа.
Независимо кой подход ще избера, то винаги е полезно да се консултирам със специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.
Какви ще бъдат последствията при неплащане на дължимите вноски?
В случай, че спра да плащам кредита си в даден момент, банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем, поради неплащане в срок на една или повече вноски. Това означава, че банката има правото да поиска да изплатя цялата сума по кредита преди изтичането на уговорения срок и то наведнъж, а не на вноски. Следва да получа покана за доброволно плащане на дължимата сума в рамките на описан в поканата кратък срок. В поканата също така са описани и последствията от евентуално неизпълнение на задължението от моя страна.
Какво следва, след като не платя в посочения в поканата срок?
Банката-кредитор има правото да потърси съдействието на съда за да събере сумите по моя кредит. За целта банката може:
Вариант 1: да подаде Заявление за издаване на заповед за изпълнение. В този случай мога да:
платя дължимата сума, ако намеря парите чрез заем от приятел или друг кредит;
да подам възражение срещу издадената Заповед, което ще принуди банката да докаже вземането си по кредита в съдебен процес (вариант 2);
да не реагирам по никакъв начин на получената Заповед за изпълнение, което ще означава че тя влиза в сила и ще се наложи да се срещна със съдебен изпълнител. 
Вариант 2: да подаде иск в съда и да докаже вземането си по кредита в съдебен процес. Това най-вероятно ще означава оскъпяване на моя кредит, защото сумите, които ще бъда осъден да заплатя могат да се увеличат с разходите на банката в съдебния процес (разходи за адвокат, за съдебни експертизи), както и разходите за принудителното изпълнение (за описи, възбрани и други действия на ЧСИ).
Банковият кредит може да бъде и с поръчител.
При потребителския кредит с поръчител, поръчителят най-често отговаря солидарно с длъжника.Това означава, че когато изтегля кредит и някой ми е станал поръчител, банката има правото да иска плащането на кредита не само от мен, но и от поръчителя, а ако поръчителите са повече – от всеки от тях..
Какво следва, когато поръчител плати вместо мен?
В случай че поръчителят плати кредита вместо мен, на свой ред той става мой кредитор, на когото ще дължа сумата, която е заплатил вместо мен. Това означава, че дори поръчителят да плати задължението ми към банката, аз ще трябва да му върна парите.
Ако не си плащам потребителския кредит
Ако не си плащам потребителския кредит
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg