Адвокат за регистрация на дружество с ограничена отговорност /ООД/ в град Варна и област Варна

Адвокат за регистрация на дружество с ограничена отговорност /ООД/ в град Варна и област Варна

  • English
  • Български
  • Русский

Регистрация на дружество с ограничена отговорност

гр.Варна, Адвокат Юлия Данова

 

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството (чл. 113 от ТЗ).

Търговският закон определя търговското дружество, като обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства (чл. 63, ал. 1 от ТЗ). По изключение дружество може да се учреди и от едно лице - чл. 63, ал. 2 от ТЗ. ООД съчетава личната обвързаност при персоналните дружества с ограничението на риска при капиталовите търговски дружества. Чрез ООД може да се извършва всякаква дейност, която не е забранена с нормативен акт (съществува ограничение за извършване на банкова, застрахователна и т.н. дейност), разбира се при съблюдаване на разрешителния режим за упражняване на определени видове дейности. ООД е търговец по правно-организационната си форма, а не по занятие. Основната му черта е, че то е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове. ООД е предпочитана правно организационна форма, основно заради: начинът на ограничаване на риска на съдружниците до размера на дяловите им вноски, (a размерът на капитала е символичен - 2 лв. и до регистрацията трябва да е внесен изцяло), напускането или изключването на съдружник не води до неговото прекратяване и може да се създаде само от едно лице. Учредители могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Физическите лица трябва да са дееспособни (т. е. да са навършили 18 години и да не са поставени под запрещение) - чл. 65, ал. 1 от ТЗ. Когато като учредител на ООД (ЕООД) участва юридическо лице, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице (чл. 65, ал. 3 от ТЗ). ТЗ дава възможност съдружниците да започнат търговска дейност и преди вписването на дружеството в Търговския регистър. В този случай действията на учредителите, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили. Задължително при извършването на сделките се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество (чл. 69 от ТЗ). Правоприемството се извършва по силата на закона. Учредителите отговарят солидарно пред трети лица и пред дружеството за вредите, които са им причинили при създаването му (чл. 69, ал. 1 и чл. 118, ал. 1 от ТЗ).

 Адвокат за регистрация на дружество с ограничена отговорност /ООД/ в град Варна и област Варна
 Адвокат за регистрация на дружество с ограничена отговорност /ООД/ в град Варна и област Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg