Имущество при развод на съпрузи

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Имущество при развод на съпрузи

Отмяна на дарения

[...] време на брака на съпруг, могат да бъдат отменени след развода в случаите, посочени в гражданските закони, или ако отмяната е [...] или по взаимно съгласие на страните. Отмяната на дарението след развод претърпява промени, като в същото време не променя своята правна [...] Ищцата твърди в исковата си молба,че с ответника са бивши съпрузи [...] ремонт и обзавеждане на семейното жилище.В молбата се твърди,че след развода ищцата сама ...

Брачен договор

Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва [...] Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва между съпрузи по повод на уреждане на материални/ имуществени права. Предметът на [...] брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения между съпрузи, които на свой ред могат да обхващат редица въпроси: Имуществени [...] права и задължения на съпрузите, свързани с придобиването и притежаването от тях на имущества ...

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

отличава от обикновената съсобственост. Тя е нова правна категория на [...] е нова правна категория на обща съвместна собственост, при която съпрузите нямат определени дялове. Съгласно Чл. 28 от СК ''При прекратяване на [...] имуществената общност дяловете на съпрузите са равни''. Преценката за завеждане на исковете за определяне на [...] голям дял след прекратяване на СИО е строго лична на съпрузите, поради което тези ...

Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент

Установено е , че за времето от [...] г. С решението за прекратяване на брака на страните поради развод, същият апартамент е предоставен за ползване на ...

Имуществени спорове между съпрузите

основата на съпружеската имуществена общност. Ако такъв е налице, има [...] на приноса – с пряко материално съдействие за придобиване на имуществото и с косвено – и установява законно предположение за съществуването [...] прекратяване с влязло в сила решение и в случаите на развод и обявяване брака за недействителен или с факта на смъртта [...] за недействителен или с факта на смъртта на единия от съпрузите. Идеята, от която изхожда СК, ...

Имам ли право на защита като свидетел

Само свидетелите по наказателни дела имат право [...] – преправя се гласът ви; защита на живота, здравето или/и имуществото ви от полицията, напр. лична физическа охрана, ...

Съсобственост на неделим имот между бивши съпрузи

Двамата съпрузи трябва да са на ясно по основни [...] Правата относно собствеността по време и след брака Двамата съпрузи трябва да са на ясно по основни въпроси, отнасящи се [...] но при трайна фактическа раздяла, не е общ за двамата съпрузи. 2. Изградената по време на брака сграда върху имот, лична собственост [...] на самостоятелност в груб строеж със взаимния принос на двамата съпрузи. 3. Имот, придобит от ...

Брачен договор

[...] за двете страни. В него изцяло по волята на двамата съпрузи се определя собствеността през време на брака или в случай [...] на брака или в случай на прекратяване на брака с развод или унищожение. С брачният договор немогат да се уговарят: наследствените [...] уговарят: наследствените отношения след смъртта, неимуществени отношения, имуществени отношения на съпрузите с трети лица, лични отношения на съпрузите, трудови ...

Отношения между съпрузите

[...] Отношения между съпрузите по време и след прекратяване на брака Сключването на брак [...] е юридически факт , който поражда правоотношения между съпрузите. Тези правоотношения могат да бъдат разделени в две групи Лични [...] а в закона са намерили място Равенството и Взаимността между съпрузите. Между сключилите брак има и Свобода: Свобода на местоживеене; Свобода [...] изпълнение на юридическо задължение за лични ...

Как да направя дарението?

Когато дарявам [...] или между баби и дядовци и внуци), както и между съпрузи, НЕ се дължи местен данък. Когато дарението е между лица, [...] местен данък в размер на процент от данъчната оценка на имуществото (при недвижими имоти), определен от общинския съвет по местонахождението на [...] обещанието, а ще е независимо от него.; Дарението на бъдещо имущество, т.е. имущество, което още не съществува, е нищожно. Това ...
Имущество при развод на съпрузи
Имущество при развод на съпрузи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg