Отказ от вещни права

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Отказ от вещни права

Отказ от вещни права

и върху движими вещи всъщност за отказ от [...] Възможно е да се извърши отказ от права както върху недвижим имот, така и върху движими вещи всъщност [...] вещи всъщност за отказ от право на собственост и друго имуществено право - право на [...] ползване, право на строеж и т.н. Отказът от вещно право е изрично волеизявление (едностранна сделка) на носителя [...] да прекрати владението, ползването и/или разпореждането с индивидуално определена вещ. ...

ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Министерство на правосъдието. Службите по вписванията водят имотен регистър за [...] само в предвидени от закона случаи (например при възбрана, ипотека, отказ от право на собственост) има конститутивно действие. В България е [...] недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права; договорите, с които се прехвърля наследство; актовете за отказване от [...] такива права; договорите, с които се прехвърля наследство; ...

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения, [...] договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален [...] за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. [...] собственикът на дарявания недвижим имот и да е дееспособен. Дарение, отказ ...

Предварителен договор и искът за сключване на окончателен договор

страните подготвят сключването на окончателен договор. Той трябва да съдържа [...] му лица, но те всякога могат да му противопоставят свои права и да възразяват по съдебен ред срещу това решение. Форма [...] касае до предварителен договор за прехвърляне, учредяване или прекратяване на вещни права върху недвижим имот. Съдържание на предварителния договор Когато предварителният [...] до предварителен договор за ...

Документи за собственост, Видове нотариални актове

Миналата сряда започнахме поредицата консултации за видовете [...] форма се нуждаят и сделките, които имат за предмет ограничените вещни права на строеж, надстрояване, пристрояване и правото на ползване. Тази [...] се нуждаят и сделките, които имат за предмет ограничените вещни права на строеж, надстрояване, пристрояване и правото на ползване. Тази форма [...] разпитаните свидетели, нотариусът изготвя мотивирано постановление, ...

Какво трябва да знам за нотариуса?

да си извадя – нотариален акт! Затова трябва да отида [...] сделки, но при тези, с които прехвърлям собственост или учредявам вещни права върху недвижими имоти, нотариалната форма е задължителна. Затова, когато [...] но при тези, с които прехвърлям собственост или учредявам вещни права върху недвижими имоти, нотариалната форма е задължителна. Затова, когато искам [...] откаже да извърши исканото от мен действие, мога да обжалвам отказа пред компетентния окръжен съд. ...
Отказ от вещни права
Отказ от вещни права
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg