Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!

Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!

  • English
  • Български
  • Русский

Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!

Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право

Вносителят посочва, че тъй като България е държава членка на ЕС, за нея са влезли в сила разпоредбите на Конвенцията от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета от Хагската конференция по международно частно право. Във връзка с това МС предлага създаване на вътрешни процесуални правила по прилагане на международно правните норми чрез Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Така България ще стане част от общо правно и съдебно пространство, основано на принципа на взаимното признаване на решения, постановени в държавите, прилагащи правилата на конвенцията. Нейната цел е да се осигури ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството независимо от това дали задължението за издръжка е възникнало в определена държава при прилагането на определено национално право от компетентната за тази страна юрисдикция, а изпълнението налага извършването на действия в друга държава. Особено важно достижение е изискването за осигуряване на достъп до правосъдие на лице, което търси реалното получаване на издръжка в държава - страна по конвенцията.
 Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!
 Международното и европейско развитие налагат изменения в българското право!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg