Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване

  • English
  • Български
  • Русский

Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване

Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване
 
На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване подлежат на осигуряване управителите и прокуристите на търговски дружества и на едноличните търговци и на техните клонове, членовете на съвета на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества.
Предвид гореизложеното в сила от 01.01.2014 г. физическите лица, които имат сключени договори за възлагане на управлението на клонове на търговски дружества срещу договорено възнаграждение, са задължително осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Лицата се осигуряват задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Съществува правна възможност задължителните осигурителни вноски и данните по чл. 5, ал. 4 от КСО да се внасят от осигурителите и техните клонове и поделения.
В Разяснение № 1_120 от 28.07.2014 г. на НАП е посочено още, че клон няма задължение да изготвя отделен финансов отчет. Във връзка с дейността му трябва да се води самостоятелна отчетност до оборотна ведомост и неговите активи, пасиви, приходи и разходи да се отчитат отделно. В края на годината отчетните данни за активите пасивите, приходите и разходите на клона се сводират с данните на самия търговец – собственик на клона, и се изготвя своден годишен финансов отчет, в който са включени и данните на клона на търговеца. Стопанските операции между предприятието собственик и неговия клон следва да се отчитат по отделна сметка, която периодично се равнява.
 
 
 
Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване
Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg