Проект !!! З А К О Н за равнопоставеност на жените и мъжете

Проект !!! З А К О Н за равнопоставеност на жените и мъжете

  • English
  • Български
  • Русский

Проект !!! З А К О Н за равнопоставеност на жените и мъжете

Проект

З А К О Н   за равнопоставеност на жените и мъжете

 
М О Т И В И
към проекта на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Законопроектът цели да гарантира равнопоставеност на
жените и мъжете чрез нормативно регламентиране на органите и
на механизмите за провеждане на единна държавна политика в
тази област на обществени отношения.
Законопроектът е изготвен в изпълнение на национални
програмни документи и на ангажименти на Република България по
международни договори:
- изпълнение на мярка „Приемане на Закон за равенство
между половете и институционализиране на националния механизъм
по равнопоставеност на жените и мъжете” по цел 32:
„Насърчаване равенството между жените и мъжете и на
недискриминацията” на Програмата на правителството за стабилно
развитие на Република България за периода 2014-2018 г.;
- изпълнение на мерки от Плана за действие за
изпълнение на заключителните препоръки на Комитета на ООН за
премахване на дискриминацията по отношение на жените (Решение
№ 438 на Министерския съвет от 2013 г.), отправени към
Република България през 2012 г., по-специално мерки по
препоръки в областите „Правна рамка за равенство”, „Национален
механизъм за постигане напредъка на жените” и „Временни
специални мерки”;
- изпълнение на ангажименти на Република България по
международни договори в областта на правата на човека, по
които Република България е страна, и препоръки към Република
България на съответните наблюдаващи прилагането органи -
Международния пакт за икономически, социални и културни права,
Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на жените (CEDAW), Пекинската
платформа за действие от 1995 г. През 2016 г. Република
България следва да внесе в ООН своя пореден периодичен доклад
по прилагане разпоредбите на CEDAW, в който да отчете
изпълнението на препоръките, сред които са: приемане на закон,
укрепване на националния институционален механизъм по
равнопоставеност на половете и регламентиране на временни
специални мерки;
- изпълнение на ангажименти, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз, свързани с
интегриране на принципа на равнопоставеност на половете във
всички политики и хармонизиране на националното
законодателство и практики. 
мб/ИА 502-01-94.RTF
2
Законопроектът ще създаде нормативни предпоставки за
ефективно управление на политиката, която да допринесе за
постепенното й постигане.
Действащото право се опитва да отговори на
необходимостта от осигуряване на равнопоставеност на жените и
мъжете, която е постигната формално, но не и фактически
(реално). Постигането на фактическа равнопоставеност на жените
и мъжете във всички области изисква ефективен механизъм за
управление на единна държавна политика, която последователно
провежда принципа на равнопоставеност чрез съчетаване на
интегриран подход и специални мерки. Институционалният
механизъм е силен и устойчив инструмент за разработване,
прилагане и наблюдение на съответните политики, за да се
гарантира, че въпросът за равнопоставеността на половете
запазва водещо място в политическата програма и обществения
дневен ред.
Законопроектът отговаря на необходимостта от по-пълно
регулиране в областта на равнопоставеността на жените и мъжете
чрез нормативно регламентиране на национален механизъм за
провеждане на единна държавна политика в тази област.
Понастоящем отсъства законова регулация на цялостен
национален институционален механизъм. Законопроектът ще
запълни тази празнота в българското право.
Държавната политика по равнопоставеност на жените и
мъжете има хоризонтален, междусекторен характер. Провеждането
на такава политика изисква ефективен национален
институционален механизъм, който функционира на различни
равнища на управление чрез интегриране (мейнстрийминг) на тези
въпроси във всички политики и чрез прилагане на временни
насърчителни мерки при необходимост. Към настоящия момент тези
изисквания се осъществяват чрез функциониране на отделни
елементи на институционалния механизъм, регламентирани в
Правилника за устройство и организация на работа на
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерския съвет, приет с Постановление № 313 от 2004 г. на
Министерския съвет.
Създаването на ефективен Национален институционален
механизъм е необходим за оптимизиране на модела за
разпределение на управленските отговорности между съответните
органи, ясно поемане на ангажименти и по-добро управление на
процеса на изпълнение на политиката и ресурсите за това. Така
политиката ще бъде поставена на системна, широка,
междусекторна основа с хоризонтално въздействие.
Законопроектът има рамков характер. Той регламентира
органите, принципите, върху които се основава държавната
политика по равнопоставеност на жените и мъжете, очертава
правомощията и взаимодействието им по отношение на политиката 
мб/ИА 502-01-94.RTF
3
по равнопоставеност на жените и мъжете и определя основните
подходи, като интегрирания междусекторен подход и временните
насърчителни мерки.
Министерският съвет определя държавната политика и
одобрява основните документи в тази област. Националният съвет
по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския
съвет продължава да функционира като консултативен и
координиращ орган. Министърът на труда и социалната политика е
орган, който ръководи, координира и контролира осъществяването
на политиката на национално ниво.
Институционализира се фигурата на „координатор по
равнопоставеност на жените и мъжете”, който е служител в
централните и териториалните органи на изпълнителна власт, и
се определят функциите му. Определянето на органите, техните
функции и механизми на взаимодействие укрепва националния
институционален механизъм и засилва провеждането на оперативно
ниво на държавната политика по равнопоставеност на жените и
мъжете.
Регламентират се основните документи на държавната
политика по равнопоставеност на жените и мъжете – национална
стратегия, планове за действие, периодични доклади за
отчитане. С оглед информационното осигуряване на политиката се
предлага задължението държавните органи да регистрират и
обработват данни по пол, както и създаването на система за
наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете.
Ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на
жените и мъжете се насърчава чрез създаването от министъра на
труда и социалната политика на отличителен знак за значими
постижения.
Предложеният законопроект ще доведе до законово
регламентиране на цялостен национален институционален
механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете и неговото
функциониране на различни равнища на управление, до ефективно
провеждане на единна хоризонтална и интегрирана държавна
политика в тази област с оглед ускоряване постигането на
фактическа равнопоставеност на половете, до осигуряване на по-
пълно съответствие на националното законодателство и практики
с изискванията на Европейския съюз и международни договори, по
които Република България е страна. Това създава условия за
ускоряване постигането на фактическа равнопоставеност на
жените и мъжете във всички области на икономическия,
политическия и обществения живот.
Законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
мб/ИА 502-01-94.RTF
4
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисовю)
 
Проект !!!  З А К О Н за равнопоставеност на жените и мъжете
Проект !!!  З А К О Н за равнопоставеност на жените и мъжете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg