Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

  • English
  • Български
  • Русский

Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ
 
§1. Чл.45, ал.1,т.11 се изменя така:
11. а) предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства,
предназначени за домашно лечение на територията на страната;
б) предписване и безвъзмездно отпускане на разрешени за употреба
лекарства за деца до 7г. възраст;
в) предписване и безвъзмездно отпускане на разрешени за употреба
лекарства за граждани над 65г. с хронични заболявания, за водещото от
тях;
ВНОСИТЕЛИ:
МОТИВИ
Предложеното изменение засяга възможността за достъп до безплатни
медикаменти за две от най-рисковите, от гледна точка на здравословно им състояние,
групи:
 децата до 7-годишна възраст и
 гражданите над 65 години с хронични заболявания.
Основанията за направеното предложения са следните:
България е на второ място по смъртност на деца до 1-годишна възраст в Европа със 7,8
промила, като за Северозападен и Югозападен район тази стойност има двуцифрено
изражение. Високата смъртност е следствие на различни заболявания, които обаче
продължават и след навършване на едногодишната възраст. Безвъзмездното отпускане
на лекарствени средства за деца до 7-годишна възраст ще се изрази в оказване на
определена помощ за родителите при отглеждането на децата, както и съществен
принос в успешната реализация на стратегията за борба с демографската криза в
Република България. Ще позволи равен достъп на всички семейства с малки деца до
медикаментите, необходими за тяхното лечение при заболяване, независимо от
финансовите възможности на родителите и ще има значителен ефект особено за тези с
ниски доходи.
За втората група - граждани над 65 г. възраст с хронични заболявания, отпускането
безплатно на лекарствени средства за лекуване на водещото заболяване е от
съществено значение поради следните обстоятелства:
 България е на първо място в Европа по едни от най-тежките хронични заболявания:
диабет и болестни състояния, свързани със сърдечно-съдовата система. И двете
водят до рязко съкращаване на продължителността и качеството на живот, като са и
с висока степен на летален край.
 Като правило тези граждани са пенсионери с изключително ниски доходи. Този
факт твърде често принуждава болните да се отказват от закупуване на лекарства по
финансови причини, което води до рязко влошаване на тяхното здравословно
състояние и перспектива за живот. Затова считаме, че безплатното отпускане на
лекарства за водещото хронично заболяване в определена степен ще доведе до
значително подобряване на възможностите им за лечение, качество на живот и
житейска перспектива.
Финансовата необходимост от средства за реализацията на двете наши предложения е
много трудно да се изчисли поради отсъствието на необходимите данни и
статистически изследвания. Разговорите, които сме водили с екс-министри на
здравеопазването, представители на Министерството на финансите, председатели на
парламентарните комисии по здравеопазване и представители на системата на
социалното здравно осигуряване сочат диапазон на необходимите средства между 30 –
50 млн. лева, но те могат да имат и друго измерение.
Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg