Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие

Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие

  • English
  • Български
  • Русский

Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие

Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие

 
Съгласно чл. 115, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата. Разпоредбата на чл. 115, ал. 2 ЗДДС гласи, че известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по чл. 115, ал. 1 от ЗДДС. От текста на разпоредбите е видно, че издаването на кредитно известие предполага разваляне на доставка или намаляване на данъчната основа на доставката, както и постигане на съгласие между страните по сделката, за да се осъществят правните последици на издаденото кредитно известие.
В Разяснение № 2322817 от 15.04.2013 г. на НАП се посочва още, че съгласно Закона за счетоводството то се осъществява при съобразяване със счетоводния принцип "текущо начисляване" - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Предвид това, издадено кредитно известие следва да се включи в отчетните регистри в периода, в който е издадено, независимо, че плащане по него не е извършено.
 
Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие
Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg