Настъпват промени в ползването на държавната собственост и земеделските земи

Настъпват промени в ползването на държавната собственост и земеделските земи

  • English
  • Български
  • Русский

Настъпват промени в ползването на държавната собственост и земеделските земи

Въвежда се изрична забрана, че свързани лица вече не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост. 

 
 
Когато данъчната стойност на частта на държавата е над 10 000 лв., прекратяването на съсобствеността ще се извършва от областния управител със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Предвижда се още, че общините нямат право да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях, освен в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имотите общините са длъжни да прехвърлят собствеността върху тях на държавата. Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост може да се учреди за срок, не по-дълъг от 10 години, със заповед на областния управител в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, както и в полза на други лица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи, след решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ползвателите не могат да използват имота за извършване на икономическа дейност. Това са част от разпоредбите в новия ЗИД на Закона за държавната собственост. Същевременно се планират и реформи във възможностите за ползване на масиви за пасища, мери и ливади. Това ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в БАБХ, които отговарят на съответните условия, предвидени в ЗИД на ЗСПЗЗ. Измененията в областта на земеделските земи в основната си част влизат в сила от деня на обнародването.
 
Настъпват промени в ползването на държавната собственост и земеделските земи
Настъпват промени в ползването на държавната собственост и земеделските земи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg