Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи

  • English
  • Български
  • Русский

Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи

Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи

Съгласно нормативната уредба броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини, се допуска трикратно надвишаване. С утвърдените от законодателя промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация се въвежда, че горепосочените правила не се прилагат в случаите на първа адресна регистрация по постоянен адрес на лицата, получили българско гражданство по натурализация.
Парламентът внася яснота относно кворумите на местните власти
В действащата до момента нормативна база се приема, че заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. С гласуваните от Народното събрание на Република България изменения се пояснява, че повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците. Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация дава разяснение и относно израза „с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници” – това е случай, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.

Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи
Народното Събрание облекчава адресната регистрация за натурализирани българи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg