МВР търпи структурни промени

МВР търпи структурни промени

  • English
  • Български
  • Русский

МВР търпи структурни промени

Народното събрание приема дирекция Специална куриерска служба към Министерството на вътрешните работи да премине към Държавната комисия по сигурността на информацията. 

 
Служебните правоотношения на държавните служители от дирекцията, които осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, преминават в служебни правоотношения с Държавната комисия по сигурността на информацията.
 
На следващо място, със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, който в основната си част влиза в сила от 1 януари 2017 г., законодателят създава Държавно предприятие Център за предоставяне на услуги, което е със статут по  чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът му на дейност включва: 1. предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства; 2. проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР; 3. предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР; 4. други дейности във връзка с електронното управление и електронната идентификация. Органи на управление са: министърът на вътрешните работи, управителният съвет и изпълнителният директор. Финансирането на дейността е чрез събиране на такси за извършваните услуги, както и от държавния бюджет чрез бюджета на МВР, приходи от собствена дейност, лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания и дарения. Годишният финансов отчет на предприятието се одитира от Сметната палата.
 
 
МВР търпи структурни промени
МВР търпи структурни промени
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg