ВАС отменя изменения в регламентацията на фискалните устройства, въведени през 2010 г.

ВАС отменя изменения в регламентацията на фискалните устройства, въведени през 2010 г.

  • English
  • Български
  • Русский

ВАС отменя изменения в регламентацията на фискалните устройства, въведени през 2010 г.

ВАС отменя изменения в регламентацията на фискалните устройства, въведени през 2010 г.

 
Състав на съда намира нарушения в процедурата по приемането на за Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. – ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г. Върховните съдии отчитат, че при изготвянето на акта Министерство на финансите е провело изискваното от закона съгласуване с Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Проведени са и консултации с Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ, Българска търговско-промишлена палата и Система за електронни плащания България АД.
С проведеното съгласуване и обсъждане на проекта за изменение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства не отпада ангажиментът на издателя на акта да изпълни задълженията, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА, тъй като се касае за различни по вид и характер компоненти в процедурата по приемане на нормативния акт. Публикациите в два национални вестника и интервюто на директора на НАП пред информационна агенция дават най-общи сведения за планираните изменения в нормативната уредба, представени чрез съответната журналистическа интерпретация, но те не са относими към установяване на дължимото изпълнение на процедурните правила за публикуване на интернет страницата на издателя на акта на пълния текст на проекта, заедно с мотивите, съответно доклада към него. ВАС намира, че МФ не представя достатъчно доказателства, че на сайта е било публикувано нещо друго освен заглавието на изменящия акт и някои ключови думи, което е нарушение на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Мотивите, изготвени от изпълнителния директор на НАП, внесени в МФ не съдържат изискуемите елементи, посочени в чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА, тъй като в тях няма никакви данни за финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба, за очакваните резултати от прилагането, липсва и необходимият анализ за съответствие на новите норми с правото на ЕС. Нарушените разпоредби съставляват израз на минимална законова гаранция за спазване на принципите за откритост, достъпност, равенство, публичност и съгласуваност. Ето защо допуснатите нарушения от страна на издателя на процесния акт са съществени, защото процедурата по приемане на нормативния административен акт съставлява съвкупност от задължителни елементи, която е уредена в ЗНА императивно в защита на публичния интерес.
В резултат Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС отменя редица разпоредби, приети с разглежданото изменение и е потвърдено от петчленен състав на съда с Решение № 10665 от 14.10.2015 г.
 
ВАС отменя изменения в регламентацията на фискалните устройства, въведени през 2010 г.
ВАС отменя изменения в регламентацията на фискалните устройства, въведени през 2010 г.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg