България въвежда административния договор като концепция

България въвежда административния договор като концепция

  • English
  • Български
  • Русский

България въвежда административния договор като концепция

Административните органи страните могат да сключват административен договор по въпроси от значим обществен интерес

 
 
В производство пред административните органи страните могат да сключват административен договор по въпроси от значим обществен интерес когато е предвидено в закон. Административният договор ще е писмено съглашение между административен орган и граждани или организации. Договорът ще се сключва в писмена форма и ще съдържа: страни, предмет и съдържание, дата на сключване и подписи на страните, ако друго не е предвидено в специален закон. В защита на обществения интерес административният орган може да предвиди клауза за допускане на предварително изпълнение на договора. Административният договор може да се оспори пред съда по реда на АПК. Оспорването на договора не спира изпълнението му. Съдът разглежда делото и се произнася по искането в двумесечен срок от постъпването му, доколкото друго не е предвидено в специален закон. Законът за изменение и допълнение на АПК влиза в сила по обичайния ред.
 
България въвежда административния договор като концепция
България въвежда административния договор като концепция
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg