Адвокати се обединяват в инициативен комитет за реформа

Адвокати се обединяват в инициативен комитет за реформа

  • English
  • Български
  • Русский

Адвокати се обединяват в инициативен комитет за реформа

Адвокати се обединяват в инициативен комитет за реформа

 
Програмната декларация на ИКАР
Група адвокати обявиха, че се обединяват в Инициативен комитет за адвокатска реформа (ИКАР), който си поставя за цел да приведе професията в крак с времето, да я направи действена и отговорна, да преосмисли системата ѝ на самоуправление и да върне уважението на хората.
 
Под програмната декларация стоят 27 имена, но учредителите уточняват, че списъкът е неизчерпателен, тъй като документът е отворен. Сред посочените под декларацията имена са тези на проф. Ангел Калайджиев, Александър Пелев, Валентина Каменарска, Велислав Величков, Петромир Кънчев и Стефан Левашки.
 
"В исторически план българските адвокати винаги са били дейни и свободни хора, които са сред водачите на обществото като държавници, политици, общественици и благотворители. И днес ние не можем да стоим безучастни пред актуалните проблеми на гражданското общество и държавата, част от които е и недовършената съдебна реформа", пише в декларацията.
 
В нея е посочена мисията на ИКАР – "да сме полезни на обществото и държавата". За целта адвокатите заявяват, че първо трябва да подредят собствената си "къщичка", като започнат от нормативната база и завършат с "решително преодоляване на проблема с пасивността и непрозрачността в дейността на ръководните органи на адвокатурата". И обявяват: "Трябва да се справим и с нелоялната конкуренция, негативно настроената медийна и обществена среда, както и с липсата на истинска държавност".
 
От ИКАР определят проекта за изменение на Закона за адвокатурата като добър повод за стартиране на реформа в самата адвокатура и като тест за чувството за професионална общност. "Трябва да подходим разумно и с чувство за отговорност, като разясним на достъпен език обществената полезност на този законопроект и между двете четения да прецизираме с общи усилия текстовете, които предизвикват неразбиране и объркване, но и да запазим смисъла и духа му", обясняват адвокатите.
 
Тяхната теза е, че пълноценна съдебна реформа е невъзможна без решителна, значима и адекватна реформа и в адвокатурата. "Промяната на отношението на обществото започва с промяна на собственото ни отношение към адвокатурата и всички органи, чрез които тя функционира, самоуправлява се, отстоява всекидневно свободата и независимостта си, изразява категорична и ангажирана позиция към актуалните обществени отношения, правната им регламентация и ролята на адвокатите в тях. Нека помним, че уважението на другите започва от нашето собствено самоуважение", пишат учредителите.
 
Те са си поставили 8 цели. Ето как са формулирани те в декларацията:
 
Да насърчаваме прякото участие на адвокатите в дейността и управлението на адвокатурата чрез редовното провеждане на предварителни обсъждания по въпроси от съществено значение за адвокатурата, като се регламентира възможността адвокати да инициират производства пред Висшия адвокатски съвет по въпроси от кръга на неговата компетентност, включително за атакуване на незаконосъобразни или противоконституционни нормативни актове, тяхното тълкуване и прилагане;
Да предложим и отстояваме правна рамка за нова уредба на адвокатсата професия в съответствие с актуалните обществени отношения, не само с нов Закон за адвокатурата, но и с промени в ЗСВ, процесуалните закони и всички нормативни актове, касаещи пълноценната и квалифицирана реализация на правата и законните интереси на гражданите и организациите;
Да насърчаваме и подкрепяме в изборите за ръководни органи на адвокатурата личности, визионери с високи нравствени качества и добродетели, с добри управленски умения, вместо хора, търсещи единствено влияние и пост. Нашата цел е изборният процес за органи на адвокатурата да бъде изграден на принципите на общо, равно и пряко участие, свободно изразяване на волята, равен достъп до информация, еднакви условия за представяне на становища, забрана за действия и актове на вътрешен контрол и намеса при формиране на изборния вот;
Да работим за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите, добрите конкурентни практики, повишаване на качеството на адвокатските услуги и издигане статута на адвокатурата и адвоката като единствен конституционно признат защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите в страната; да отстояваме свободата и независимостта на адвокатите, подчинени единствено на закона и интересите на своите клиенти; да предложим ясни и обективни правила за реализиране на отговорността на адвокатите при осъществяване на тяхната дейност;
Да насърчаваме и спомагаме за разширяване на диалога между българската адвокатура и органите на съдебната власт, държавните институции, медиите, неправителствените организации и обществеността като инициатор за този диалог и партньорство да бъде самата адвокатура;
Да взимаме активно участие в дневния ред на българското общество по въпросите на съдебната реформа, разделението на властите, законодателния процес, в защита правата на гражданите и юридическите лица;
Да настояваме за ясна нормативна регламентация на дейността и отговорностите на всички органи на адвокатурата, както и за максимална прозрачност, отчетност и контрол над тяхната работа, актове и действия;
Да настояваме за изработването на всеобхватна комуникационна стратегия на органите на българската адвокатура с цел положителна промяна на образа на адвоката сред обществеността.
 
 
 
Адвокати се обединяват в инициативен комитет за реформа
Адвокати се обединяват в инициативен комитет за реформа
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg