адвокат по детско правосъдие

адвокат по детско правосъдие

  • English
  • Български
  • Русский

Дефиниция за дете “Дете” означава всяко човешко същество на възраст под 18 години.

Зачитане на правата и недискриминация Твоята държава зачита и осигурява правата по тази спогодба и те закриля от дискриминация и наказание, независимо от раса, пол, език, религия, произход, социално положение, имуществено състояние, инвалидност, мнения или друго положение, в което се намираш.

Висши интереси на детето Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопасност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Осъществяване на правата Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от тази Конвенция (спогодба).

Ориентация на детето при упражняване на правата Държавата зачита правата, задълженията и отговорностите на хората, които се грижат за теб да осигуряват подходящи указания и ръководят упражняването на твоите права по начин, отговарящ на твоето развитие и твоите способности.

Право на живот и развитие Ти имаш право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и развитието ти по най-добрия начин.

Име и гражданство Ти имаш право на име, гражданство и отглеждане от твоите родители. Твоята държава се грижи за това.

Закрила на самоличността Ти имаш право да запазиш своята самоличност, гражданство, име и семейни връзки. Твоята държава ти помага и те закриля, ако това не е спазено.

Раздяла с родители Ти имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти вреди. Ти и твоите родители имате право на мнение и участие във вземането на решение за раздяла между вас. Когато ти си отделено от единия или от двамата си родители, ти имаш право да поддържаш връзка с тях, ако това не вреди на твоите интереси. Когато някоя държава е причина за разделянето ви, ти и твоето семейство имате право на информация за местопребиваването на всеки член от семейството и това не трябва да има лоши последствия за никой от вас.

Събиране на семейството Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате право да поискате да се съберете или да поддържате лични контакти без ограничения, стига това да е в рамките на закона и да не нарушава правата на другите.

Незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина Твоята държава трябва да се бори с незаконното прехвърляне (отвличане) на деца, както и с тяхното невръщане от чужбина. За да стане това възможно, държавата подписва споразумения и договори с други държави.

Свобода на мнение Ти можеш да изразяваш свободно своето собствено мнение по въпроси, които се отнасят до теб от момента, в който си способно на това. Държавата предоставя възможност за изслушване, като на твоето мнение се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта ти.

Свобода на изразяване и право на информация Ти имаш право на свобода да изразяваш мнението си. Ти можеш да търсиш, получаваш и предаваш информация от всякакъв вид и под всякаква форма, стига това да не засяга правата на други хора, националната сигурност, ред, здраве и морал.

Свобода на мисълта, съвестта и религията Ти имаш право да изразяваш свободно мислите си, да изповядваш религията си, без да нарушаваш законите и правата на другите. Хората, които се грижат за теб имат правото и задължението да те ръководят по начин, съответстващ на развитието на твоите способности.

Свобода на сдружаване Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой избор, като зачиташ закона и не нарушаваш правата на другите.

Защита на личния живот Никой няма право да се намесва незаконно в твоя личен живот, семейство, дом и кореспонденция, както и да посяга на твоята чест и репутация. Ти имаш право на закрила против това.

Достъп до полезна информация Твоята държава осигурява достъп до полезна за развитието ти информация. Ти имаш право да получаваш информация и материали от различни културни, национални и международни източници чрез медиите и на твоя език. Твоята държава насърчава производството и разпространението на детски книги. Държавата те защитава от информации и материали, вредни за теб.

Отговорност на родителите Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава служби и институции, които да бдят над теб.

Закрила от насилие Твоята държава те защитава от всички форми на физическо или умствено насилие, от изоставяне или небрежно отношение, от посегателство или злоупотреба, от малтретиране или експлоатация, от сексуални престъпления, докато ти си под грижите на родители или други хора. Държавата създава защитни социални програми, за да те предпазва. Ако все пак нещо се случи, тя трябва да се грижи за теб.

Грижи за деца, лишени от семейна среда Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че нямаш семейство или семейството не се грижи добре за теб. Тази помощ защитава твоите права и интереси.

Осиновяване Ти имаш право на осиновяване, ако се запазват твоите висши интереси и след като са събрани всички гаранции и разрешения на хората, които отговарят за теб.

Права на деца – бежанци Ти имаш право на специална закрила, ако трябва да напуснеш твоята страна (поради война, размирици, преследване или други причини), независимо дали си с родители или без тях. Ти имаш право на информация за семейството си и на помощ за неговото събиране.

Деца с умствени или физически недостатъци Твоята държава признава правото на пълноценен и достоен живот, на самостоятелност и активно участие в обществото на детето с физически или умствени отклонения. Такова дете получава специални грижи, ако е необходимо – безплатни, за осигуряване на образование, здравни грижи, възпитание, подготовка за трудова дейност и отдих.

Здраве и право на достъп до здравни услуги Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на традиционни практики, които са вредни за здравето на децата.

Контрол върху лечение и настаняване Ако си настанено в специално заведение за лечение, ти имаш право на периодичен контрол върху начина на лечение и обстоятелствата по настаняването ти.

Обществено осигуряване Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застраховки, съобразно твоите разходи и положение, както и на отговарящите за теб лица.

Жизнен стандарт Ти имаш право на най-добър начин на живот, който да отговаря на нуждите на твоето физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие според способностите и финансовите възможности на отговарящите за теб. Ти имаш право на издръжка от родителите (настойниците), независимо къде се намират те.

Право на образование Ти имаш право на образование. Твоята държава дава равен шанс на всички, като осигурява безплатно и задължително начално, достъп (според способностите) до различни форми на средно и висше образование, както и достъп до научни и технически знания. Училищната дисциплина трябва да се спазва по начин, запазващ човешкото достойнство и не нарушаващ правата по тази Спогодба.

Цели на образованието Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, умствените и физически способности; към зачитане на човешките права и свободи; към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални ценности, различни цивилизации и към природната среда.

Деца на малцинства или на коренно население Ако принадлежиш към етническо, езиково или религиозно малцинство, или произхождаш от коренното население, ти имаш право свободно да говориш езика си, да ползваш собствената си култура и да изповядваш религията си.

Право на отдих, почивка, културна и творческа дейност Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта ти игри и забавни дейности и на свободно участие в културния живот и изкуствата.

Защита от експлоатация Твоята държава те предпазва от всички форми на незаконно полагане на труд в полза на други хора, като създава закони за установяване на минималната възраст за започване на работа, за подходящи условия на работа и следи за спазването им с цел да подпомага твоето развитие.

Закрила от наркотици Твоята държава те закриля с всички мерки от незаконната употреба, участието в производство и в продажба на наркотици и други вещества, вредни за твоето здраве.

Защита от сексуално насилие и експлоатация Никой няма право да те насилва, експлоатира сексуално или да те ползва за производство на порнографски материали и представления.

Предотвратяване на отвличане и на търговия с деца Никой няма право да те отвлича, продава или търгува с теб в каквато и да е форма и с каквато и да е цел.

Закрила от всички форми на експлоатация Твоето благосъстояние не трябва да се нарушава от никакви форми на експлоатация.

Закрила от изтезания и лишаване от свобода Твоята държава осигурява да не те наказват, изтезават, унижават, да не ти налагат смъртно наказание или доживотен затвор; да не те лишават незаконно и произволно от свободата ти. Ако все пак си лишено от свобода, трябва да се зачита достойнството ти, нуждите на възрастта ти и правото на правна и друга помощ.

Закрила при въоръжен конфликт В случай на въоръжен конфликт ти имаш право на закрила и грижи от твоята държава. Ако не си навършил 15 години, не трябва да вземаш пряко участие във въоръжени действия и не трябва да те призовават в армията.

Грижи за физическо и психическо възстановяване Ако някой се е отнесъл към теб жестоко, нечовешки и унизително, ти имаш право на грижи, които да подпомогнат физическото и психическото ти възстановяване. Ти имаш право и на условия, благоприятни за укрепване на твоето здраве, самоуважение и достойнство.

Закрила при нарушаване на наказателния закон Твоята държава признава правото на всяко дете, което е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на Наказателния закон да бъде третирано по начин, запазващ достойнството и основните човешки права и свободи.

адвокат по детско правосъдие
адвокат по детско правосъдие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg