Адвокат за регистрацията на сдружение с нестопанска цел в град Варна и област Варна

Адвокат за регистрацията на сдружение с нестопанска цел в град Варна и област Варна

  • English
  • Български
  • Русский

Регистрацията на сдружение с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като:1/ организации за осъществяване на дейност в обществена полза (глава 3 от ЗЮЛНЦ) или2/ организации за осъществяване на дейност в частна полза (сдружения и фондации).Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица (чл. 5от ЗЮЛНЦ).Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат навписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието (чл. 2, ал. 1-3 от ЗЮЛНЦ). Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони (чл. 4 от ЗЮЛНЦ). Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, изразходват имуществото си за:1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;4. защитата на човешките права или на околната среда;5. други цели, определени със закон.Чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел може да осъществява общественополезна дейност чрез негов клон в страната при условията на ЗЮЛНЦ (чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ), ако целите му не противоречат на обществения ред и закона в Република България (чл. 52, ал. 2 от ЗЮЛНЦ).Органите на управление на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са: колективен върховен орган и управителен орган (чл. 39, ал. 1 от ЗЮЛНЦ).

Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (Учредителен акт, декларации, спесимени от подписи и др.), инструкция за изваждане на свидетелство за съдимост (когато е необходимо) или документи които следва да се представят от банка и др., попълване на съответните заявления до съда, резервация на име на и вписване на сдружението в регистъра на съда. Срок – от 1 седмица до 3 месеца. Цена на горепосочените услуги в общ размер- 350 лева. При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

Допълнително се заплащат държавни такси: За запазване на име на фондацията – по тарифа на Информационно обслужване Делфи. За вписване на фондация 50 лева по сметка на окръжния съд по регистрация. Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента. При регистрация в регистър Булстат се договаря допълнително възнаграждение и се заплаща държавна такса 40 лева. За вписване на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност в Централния регистър при Министерството на правосъдието се заплащат допълнително възнаграждение от 50 лева. Държавна такса не се дължи.

Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

Консултирайте се онлайн с адвокат Данова

 

Адвокат за  регистрацията на сдружение с нестопанска цел в град Варна и област Варна
Адвокат за  регистрацията на сдружение с нестопанска цел в град Варна и област Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg