Адвокат за регистрация на акционерно дружество в Варна

Адвокат для регистрации акционерного общества / AD / в Варне

  • English
  • Български
  • Русский

Региатрация на акционерно дружество /АД/

АД е търговско дружество и следователно е търговец - юридическо лице. Като всеки търговец АД трябва да бъде вписано в Търговския регистър (за да възникне), трябва да има фирма към която задължително се добавя съкращението "акционерно дружество" или съкращението "АД" (чл.158, ал.2 от ТЗ), трябва да има и седалище. Като всяко ЮЛ, АД отговаря пред кредиторите си с и до размера на имуществото си (изречение второ на чл. 158, ал.1 от ТЗ). АД е с корпоративно - в него членуват акционери, които се намират не в отношения помежду си, а в членствени отношения със самото АД. Акционерите могат да бъдат както физически, така и юридически лица (местни или чуждестранни); акционери могат да са държавата и общините. АД е търговец по правноорганизационната си форма - то участва в търговския оборот като търговско дружество. АД е вид капиталово дружество - задължително формира капитал, чиято минимална стойност е установена в закона. Завишената стойност на капитала компенсира отпадането на личната отговорност на участниците в дружеството. За задълженията си капиталовото дружество отговаря само със своето имущество, което трябва да бъде по стойност най-малко равно на капитала. Всеки акционер има дял в капитала, който му дава право на глас в общото събрание, право на част от печалбата и право на ликвидационен дял. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, а носят отговорност само към дружеството до размера на неизвършената от тях вноска. - учредява се с устав; - капиталът му е разделен на равни части, наречени акции; - участниците в него трябва да запишат акции срещу вноски; - от акционерите не се изисква лично участие в дейността на дружеството (поради тази причина АД е най-изявеният представител на капиталовите дружества). АД предполага събиране и натрупване на огромен капитал. АД е форма за инвестиране на парични средства от акционерите. Акционерите не са ангажирани в управлението на делата на дружеството, те влагат паричните си средства и получават дивиденти. Не носят лична и пряка отговорност за задълженията на дружеството. Рискът за акционерите е ограничен само до закупените от тях акции, които при неуспешна стопанска дейност на дружеството рискуват да загубят, или рискуват те да се обезценят. Предимство е и свободното прехвърляне на акции - не се изисква разрешение или съгласие на управителен орган на АД.

Адвокат для регистрации акционерного общества / AD / в Варне
Адвокат для регистрации акционерного общества / AD / в Варне
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg